Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 16/2018) 30 / 4 / 2018

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną – jako lidera
konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., EBS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IMPEL
Monitoring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu i ITM Poland SA z siedzibą
Zielonej Górze, w dn. 30 kwietnia 2018 roku umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sprawiedliwości na
świadczenie usługi eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Wartość przedmiotowej umowy
wynosi 96,62 mln zł.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem
bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10%
kapitałów własnych Spółki.
Umowa zawarta jest na okres 53 miesięcy liczonych od dnia 1 maja 2018 roku.
Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na
rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.