Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2018 r. (Raport 17/2018) 22 / 5 / 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży 119 846 136 013 28 682 31 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 486 6 168 1 313 1 438
Zysk (strata) brutto 2 445 2 201 585 513
Zysk (strata) netto 1 007 (233) 241 (54)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 193 134 286 31
Całkowity dochód 715 (1 095) 171 (255)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 978) 12 961 (3 106) 3 022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 275) (5 538) (2 459) (1 291)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 174 22 183 1 478 5 172
Przepływy pieniężne netto, razem (17 079) 29 606 (4 087) 6 903
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,25 0,03 0,06 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,03 0,06 0,01
Aktywa razem 832 450 848 769 197 802 203 498
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 384 866 401 244 91 450 96 201
Zobowiązania długoterminowe 115 932 92 782 27 547 22 245
Zobowiązania krótkoterminowe 268 934 308 462 63 903 73 956
Kapitał własny 447 584 447 525 106 352 107 297
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 421 017 420 743 100 040 100 876
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 516 3 547
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,63 75,62 17,97 18,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,63 75,62 17,97 18,13