Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki (Raport: 5/2010) 28 / 1 / 2010

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie informuję o zawarciu w dniu dzisiejszym, umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, prowadzącej działalność pod firmą COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78, stanowiącej wyodrębniony i samobilansujący się oddział przedsiębiorstwa Spółki i prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży.

Sprzedaż w.w. Zogranizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Walne Zgromadzenie Spółki wyrazi zgodę na zbycie powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Cena sprzedaży przedmiotu umowy wynosi 16.036.000,00 zł. Wstępna wartość ewidencyjna aktywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych Spółki wynosi ok. 6.388.000 zł.

 

Między stronami umowy występują opisane poniżej powiązania:

Spółka jest akcjonariuszem NOVITUS S.A., posiadającym 2.588.624 akcji NOVITUS S.A., co stanowi 46,04% udziału w kapitale zakładowym NOVITUS S.A.

NOVITUS S.A. posiada 413.812 akcji Spółki, co stanowi 8,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Pomiędzy COMP S.A. a NOVITUS S.A. nie występuje stosunek dominacji w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący rady nadzorczej Spółki Pan Robert Tomaszewski pełni jednocześnie funkcję członka zarządu NOVITUS S.A.

Prezes zarządu Spółki Pan Jacek Papaj pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej NOVITUS S.A.

Członek Zarządu Spółki Pan Andrzej Wawer pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego NOVITUS S.A.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczniej wartości, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów o informacjach bieżących i okresowych jest wartość umowy przekraczająca kwotę 1.000.000 euro.