Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 49/2017) 14 / 12 / 2017

Temat: Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia
2017 r., w związku ze zobowiązaniem do utrzymania wskaźnika zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz
Obligacji Serii I/2015 na poziomie zgodnym z warunkami emisji oraz umowami zastawniczymi, Spółka zawarła:
1. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz
spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator Zastawu”) na należących do Spółki 749.844
(siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) akcjach zwykłych na okaziciela,
notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jednego złotego trzydziestu sześciu
groszy) każda, w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” spółka akcyjna z
siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, „Elzab”), do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesięciu czterech milionów
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2017, wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 roku, o
łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych („Obligacje Serii I/2017”), wraz
z blokadą do rachunku papierów wartościowych. W umowie Spółka zobowiązała się złożyć na rzecz
Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie
art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
2. umowę o ustanowienie zastawu z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora
Zastawu na należących do Spółki 1.041.450 (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterystu
pięćdziesięciu) akcjach zwykłych na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej
1,36 zł (jednego złotego trzydziestu sześciu groszy) każda, w kapitale zakładowym Elzab, do sumy najwyższej
75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako
I/2015, wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00
(pięćdziesięciu milionów) złotych („Obligacje Serii I/2015”), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych.
W umowie Spółka zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zaktualizowane wyceny akcji stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii
I/2015 stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.