Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 50/2017) 21 / 12 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawów rejestrowych na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 i I/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. powziął
informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestr
Zastawów, do rejestru zastawów ustanowionych na:
1) 749.844,00 PLN (siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) sztukach akcji
zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy
najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz
2) 1.041.450,00 PLN (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterysta pięćdziesięciu) sztukach akcji
zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. do sumy
najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.
Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez
Spółkę obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji
serii I/2015.
O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
49/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.