Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zarejestrowanie połączenia Emitenta ze spółkami Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Raport: 47/2014) 28 / 11 / 2014

Temat: Zarejestrowanie połączenia Emitenta ze spółkami Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia ”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał
wpisu połączenia Spółek Comp S.A., Big Vent Spółka Akcyjna, „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością i „Safe Computing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Łączące się podmioty:
Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.
Comp S.A. jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego,
rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych,
utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.
Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie.
Big Vent S.A. jest jednym z największych dostawców najnowszych technologii Data Storage & Backup
przeznaczonych dla dużych i średnich firm. W ofercie BiG Vent S.A. znajdują się kompleksowe rozwiązania
informatyczne oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area
Network oraz systemy wysokiej dostępności. Spółka zapewnia Klientom wsparcie począwszy od fazy projektowej,
a skończywszy na serwisie wdrożonego rozwiązania.
Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem działalności Spółki Meritum – Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. jest doradztwo w zakresie systemów
zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ochroną środowiska, BHP a także zarządzania procesami i
projektami.
Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Safe Computing Sp. z o.o. świadczy usługi o charakterze doradczym i wdrożeniowym z dziedziny bezpieczeństwa
informacji. Oferuje testy bezpieczeństwa, także testy bezpieczeństwa aplikacji, usługi konsultingowe, w tym analizy
incydentów phishingowych i przygotowanie koncepcji monitorowania bezpieczeństwa, usługi projektowania i
wdrażania technologii bezpieczeństwa, oraz systemy przeciwdziałania wyciekowi danych. Przedmiotem
działalności spółki jest również outsourcing usług monitorowania bezpieczeństwa.
Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie przez
przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Big Vent Spółka Akcyjna, Meritum – Doradztwo i Szkolenia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Safe Computing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Comp
S.A.
Z uwagi na to, iż Comp (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Safe Computing
Sp. z o.o., 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym Meritum –
Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, zgodnie z art. 514 Ksh. Ponadto Spółka w związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla
członków organów łączących się Spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.