Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 11/2018) 12 / 3 / 2018

Temat: Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał
wpisu połączenia spółek Comp S.A oraz Hallandale sp. z o.o. (dzień połączenia).
Comp S.A. jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych, bezpieczeństwie IT,
bezpieczeństwie sieciowym oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Comp S.A. jest jednym z
największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, łączącym produkty własne z
rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Przedmiotem działalności
Hallandale sp. z o.o. była działalność w zakresie dystrybucji rozwiązań informatycznych klasy SIEM w zakresie
bezpieczeństwa korporacyjnego.
Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z przepisem art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. jako
połączenie przez przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Hallandale sp. z o.o. na Comp S.A.
Z uwagi na to, iż Spółka (jako spółka przejmująca) posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Hallandale
sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w trybie
uproszczonym, zgodnie z przepisami art. 514 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Spółka w
związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też
innych osób uczestniczących w połączeniu.