Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA (Raport 10/2024) 29 / 2 / 2024

Temat: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji COMP SA.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 6 lutego 2024 r., działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu dzisiejszym postanowił o nabyciu w okresie do dnia 15 marca 2024 r., w trybie powszechnego skupu akcji, tj. poprzez publiczne zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji, akcji Spółki w łącznej ilości nie większej niż 117.672 akcji (tj. 2,16 % ogólnej liczby głosów) po cenie 143,00 (sto czterdzieści trzy) PLN za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż 16.827.096,00 PLN (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 0/100).
Pełna treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert nabycia akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.