Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport 11/2024) 15 / 3 / 2024

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, zmienionej w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 22/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonego w dniu 29 lutego 2024 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonego raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Spółka nabyła 117.672 akcji po cenie 143,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 294.180,00 zł, stanowią 2,16% kapitału zakładowego i dają 117.672 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 4.015.254 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 97,1%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiadała 974.651 akcji, które stanowiły 17,85% kapitału zakładowego i dawały 974.651 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 1.092.323 akcji, które stanowią 20,00% kapitału zakładowego i dają 1.092.323 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.