Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z depozytu papierów wartościowych (Raport 2/2024) 5 / 1 / 2024

Temat: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii N w KDPW, zamiana akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. na akcje COMP S.A. i wycofanie akcji Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z depozytu papierów wartościowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje że dnia 5 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („ELZAB”) („Akcje serii N”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN: PLCMP0000017.
Rejestracja Akcji serii N nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Ponadto KDPW postanowił:
1) dokonać zamiany akcji spółki ELZAB na akcje COMP, zgodnie z następującymi warunkami:
a) dzień referencyjny, o którym mowa w § 228 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 5 stycznia 2024 r.,
b) parytet wymiany akcji:
– 0,1510 (akcje COMP): 1 (akcje ELZAB) – dla akcji uprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00036,
– 0,0302 (akcje COMP): 1 (akcje ELZAB) – dla akcji nieuprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010;
2) w związku ze zamianą akcji, o której mowa powyżej, wycofać z depozytu papierów wartościowych 16.100.580 akcji zwykłych na okaziciela ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00010 oraz 36.470 akcji imiennych uprzywilejowanych ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00036.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii N zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.