Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (Raport 14/2023) 7 / 6 / 2023

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 15 porządku obrad dodaje się nowy pkt 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.”, zaś dotychczasowy pkt 16 otrzymuje numer 17. Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.