Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. (Raport 14/2023) 7 / 6 / 2023

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 15 porządku obrad dodaje się nowy pkt 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.”, zaś dotychczasowy pkt 16 otrzymuje numer 17. Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close