Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport 15/2023) 21 / 6 / 2023

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z dnia 30 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej „Uchwała”), upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku do 295.910 akcji własnych Spółki, w wykonaniu ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2023 r. „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Comp S.A.”, ogłoszonym raportem bieżącym nr 11/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r., Spółka nabyła 235.360 Akcji po cenie 80,00 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 588.400,00 zł, stanowią 4,20% kapitału zakładowego i dają 235.360 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach ogłoszonego powszechnego skupu akcji Spółki, o którym mowa powyżej, akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki opiewające na łącznie 4.313.710 akcji. Oznacza to, że stopa redukcji wyniosła 94,50%.

Jednocześnie Spółka powiadomiła Komisję Nadzoru Finansowego, że w wyniku przedmiotowego nabycia, doszło do: (i) przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów przez Spółkę oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów przez jednostki z grupy kapitałowej Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 858.526 akcji, które stanowią 15,30% kapitału zakładowego i dają 858.526 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po transakcji Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 1.093.886 akcji, które stanowią 19,50% kapitału zakładowego i dają 1.093.886 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

Pełna treść przekazanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.