Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015 (Raport 2/2019) 9 / 1 / 2019

Temat: Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2017 i I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów
bieżących nr 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz numer 46/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku informuje, że
w dniu 9 stycznia 2019 roku obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”)
obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: „Obligacje”).
Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy)
Obligacji, uprawniających do 27.000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) głosów, stanowiących 75% ogólnej liczby
Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” uchwałą nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji.
Zmiana polega w szczególności na ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci weksli, o
czym mowa poniżej oraz wprowadzeniu mechanizmu egzekwowania w związku z nowym zabezpieczeniem. Na
powyższą zmianę Emitent wyraził zgodę w dniu 9 stycznia 2019 roku.
W wykonaniu uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent w dniu 9 stycznia 2019 roku ustanowił dodatkowe
zabezpieczenie Obligacji w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się
egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i
niewykupionych Obligacji. Mając na względzie klauzulę pari passu, Emitent ustanowił zabezpieczenie na
analogicznych zasadach dla wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku obligacji serii I/2015.
W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), w
załączeniu, przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 9 stycznia 2019 roku, oświadczenie
Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 9 stycznia 2019 roku, a także
aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.