Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2023 roku (Raport 23/2023) 30 / 6 / 2023

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 30 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”) zwołane ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2023 roku (raport bieżący 12/2023). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2023 z dn. 1 czerwca 2023 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 1/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w
kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 1/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 2/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w
kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 3/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w
kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, na które składa się:
– oświadczenie o zgodności z MSSF;
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 14.930 tys. PLN (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) oraz całkowity dochód na sumę 14.930 tys. PLN (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych);
– sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 791.135 tys. PLN (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.807 tyś. PLN (jeden milion osiemset siedem tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 19.163 tys. PLN (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
– noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 4/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 4/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 5/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 5/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, zawierające:
– oświadczenie o zgodności z MSSF;
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 8.603 tys. PLN (osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 9.080 tys. PLN (minus dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.042.748 tys. PLN (jeden miliard czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.470 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 15.269 tys. PLN (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
– noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 6/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 6/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 7/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 7/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 14.929.839,15 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 15/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą w/w kwotę na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 8/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.661.639 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 574.092 głosy.
Uchwała Nr 8/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 9/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w
kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 9/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 10/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 10/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 11/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 11/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 12/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 12/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 13/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 13/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 14/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 14/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 15/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 15/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 16/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 16/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Julianowi Kutrzebie z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 17/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 17/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krystianowi Brymorze z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 18/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 18/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 19/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 19/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Karolowi Maciejowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 20/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 20/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022
§ 1.
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 21/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.229.863 głosów,
– „przeciw” – 4.368 głosów,
– „wstrzymujących się” – 1.500 głosów.
Uchwała Nr 21/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym zmienia Uchwałę nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (dalej „Uchwała Zmieniana”), którą Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w ten sposób iż:
1. § 2 pkt. 1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 700.00 (siedemset tysięcy);”
2. § 2 pkt. 2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„2) łączna wartość nominalna każdocześnie posiadanych przez Spółkę i jej jednostki zależne akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;”
3. § 7 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
„Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 105.000.000,00 PLN (sto pięć milionów złotych i 0/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.”
4. Pozostałe postanowienia Uchwały Zmienianej nie ulegają zmianie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 22/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.229.863 głosów,
– „przeciw” – 4.368 głosów,
– „wstrzymujących się” – 1.500 głosów.
Uchwała Nr 22/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu
§ 1.
1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 265.247 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 4,73% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę̨ akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie 21.219.760 PLN, zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych .
§ 2.
Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 663.117,50 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych i 50/100), tj. z kwoty 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100).
§ 3.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 4.
W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 8 Spółki następujące brzmienie:
㤠8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.363.252,50 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607.497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 597.402 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 597.402.”
§ 5.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzgledniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 6.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Nad Uchwałą Nr 23/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.235.731 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 23/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
§ 2.
Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 679.639 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących nie więcej niż 12,11% kapitału zakładowego oraz odpowiadających nie więcej niż 679.639 głosom stanowiących nie więcej niż 12,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekraczać będzie 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone;
3) kwota zapłaty za Akcje odpowiadać będzie średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy, lecz nie mniejszej niż średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy, poprzedzających nabycie akcji przez Spółkę (w tym zakresie nie stosuje się ew. postanowień ograniczających cenę wskazanych w uchwale upoważniającej do nabycia tych akcji);
4) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych;
5) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze umowy cywilnoprawnej lub zleceń maklerskich;
6) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;
7) termin nabycia Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
8) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać wyłącznie umorzone, co wymagać będzie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 3.
Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 4.
Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 50.843.794,00 PLN (pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 0/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.
§ 5.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej
uchwały.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 24/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 3.231.363 głosy,
– „przeciw” – 4.368 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 24/2023 została podjęta.

Uchwała Nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Juliana Adama Kutrzebę (PESEL: 61102001959) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 25/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 1.501.706 głosów,
– „przeciw” – 1.732.525 głosów,
– „wstrzymujących się” – 1.500 głosów.
Uchwała Nr 25/2023 nie została podjęta.

Uchwała Nr 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp Spółka Akcyjna
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Szczepana Strublewskiego (PESEL: 66122603936) w skład Rady Nadzorczej Spółki, na obecną 2-letnią wspólną kadencję rozpoczętą 30 czerwca 2022 r. i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nad Uchwałą Nr 26/2023 oddano łącznie 3.235.731 ważnych głosów z 3.235.731 akcji, które stanowią 57,67 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.573.630 głosów,
– „przeciw” – 4.368 głosów,
– „wstrzymujących się” – 657.733 głosy.
Uchwała Nr 26/2023 została podjęta.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiciel Akcjonariusza NATIONALE-NEDERLANDEN odstąpił od zgłoszonego wniosku o poddanie pod głosowanie uchwał o odwołaniu i powołaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. O zgłoszonym wniosku akcjonariusza Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023 z dn. 7 czerwca 2023 roku.