Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki (Raport: 25/2010) 1 / 7 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu wczorajszym odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2 czerwca 2010 roku (raport bieżący 19/2010). Na WZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 437 919 akcji Spółki, co stanowi 51,34% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 437 919 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego obrad,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

b. Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,

c. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d. Podziału zysku za rok obrotowy 2009,

e.Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,

g. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

h. Powołania składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

 

 

Uchwała Nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, zawierające:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

– sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 330 972 tys. złotych;

– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 026 tys. złotych i całkowity dochód na sumę 8 067 tys. złotych;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 067 tys. złotych;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 8 974 tys. złotych;

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009, zawierające:

– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 420 270 tys. złotych;

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 000 tys. złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 25 166 tys. złotych;

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26 374 tys. złotych;

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 7 618 tys. złotych;

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2009, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 8.026.128,60 zł (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem i 60/100 złotych) za rok obrotowy 2009, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:

– całą kwotę, tj. złotych 8.026.128,60 (osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 60/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 531 419 akcji Spółki, co stanowi 53,32% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 531 419 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 255 730 akcji Spółki, co stanowi 68,57% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 255 730 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Iwo Jagniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 roku do 27 lutego 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawer z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 27 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wysockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Roberta Tomaszewskiego i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Bogutyna i powierzyć mu/jej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 815 640 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, 533 590 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Włodzimierza Hausnera.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Sławomira Lachowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Marcina Wierzbickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 28/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Klimczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 349 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład nowej Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Włodzimierza Bielińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 349 230 akcji Spółki, co stanowi 70,54% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 149 230 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, 200 000 wstrzymujących się.