Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki 30 czerwca 2008 roku (Raport: 20/2008) 1 / 7 / 2008

Temat: Treści uchwał z WZA Spółki 30 czerwca 2008

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Safe Support SA informuje, że 30 czerwca 2008 roku, o godzinie 12.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support SA.

 

Na zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

 

Uchwała Nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Comp Safe Support S.A. w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. niniejszym:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2007.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 zawierające:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363 601 000,- zł (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony sześćset jeden tysięcy złotych),

– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16 600 000 (szesnaście milionów sześćset tysięcy złotych – dokładnie: 16 598.095,61 zł (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),

– zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 204 000,- zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście cztery tysiące złotych),

– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 3 978 000,- zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2007

 

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2007 zawierające:

– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 520 000,- zł (czterysta sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 110 000,- zł (dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych) w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 23 175 000,- zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 167 234 000,- zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych),

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 2 714 000,- zł (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, wraz z dokonaną oceną:

– sprawozdania finansowego spółki przejętej Computer Service Support S.A. (nr KRS 0000044653) za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 10 grudnia 2007 roku, oraz

– sprawozdania Zarządu Spółki,

– jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,

-sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

– propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2007.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:

§ 1

Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 16 598.095,61 zł (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) za rok obrotowy 2007, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:

– całą kwotę tj. 16 598.095,61 zł (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 8/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 30.04.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 9/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Marii Papaj-Pieńkowskiej – Członkowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01.05.2007 do 11.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 11.12.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Rafałowi Jagniewskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 11.12.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 11.12.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01-2007 do 31-12-2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 17/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium ? Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 18/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 19/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Computer Service Support S.A. za rok obrotowy 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Computer Service Support SA za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 10 grudnia 2007 roku zawierające:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

– bilans sporządzony na dzień 10 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 390 000,- zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 grudnia 2007 roku wykazujący stratę netto w wysokości 626 000,- zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 626 000,- zł (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 10 grudnia 2007 roku o kwotę 1 244 000,- zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),

– dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 20/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku, jako Prezesowi Zarządu Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 21/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Rafałowi Jagniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku, jako członkowi Zarządu Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 22/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Grzegorzowi Kutyle z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku, jako członkowi Zarządu Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 23/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku, jako członkowi Zarządu Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 24/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Krzysztofowi Poszepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej, przy czym za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 11.06.2007 roku, jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Computer Service Support SA. a za okres od dnia 11.06.2007 r. do dnia 10.12.2007 r. jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 25/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Waldemarowi Gębusiowi z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Computer Service Support SA. za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 26/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Ewie Poszepczyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Computer Service Support SA. za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 07.05.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 27/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Tomaszowi Kaniowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Computer Service Support SA. za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 28/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Jerzemu Rybickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Computer Service Support SA. za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 07.05.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 29/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej, przy czym za okres od dnia 7.05.2007 roku do dnia 11.06.2007 roku, jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki Computer Service Support SA. a za okres od dnia 11.06.2007 r. do dnia 10.12.2007 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Computer Service Support SA.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 30/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Computer Service Support SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

 

W związku z faktem, że w dniu 11 grudnia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie (sygnatura akt WA.XIII NS – REJ.KRS/033663/07/990) w przedmiocie rejestracji połączenia spółek Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) ze spółką Computer Service Support SA (Nr KRS 0000044653) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Computer Service Support SA na Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) w zamian za akcje tej spółki oraz w związku z faktem, że z dniem rejestracji połączenia Comp SA (obecnie Comp Safe Support SA) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązku spółki Computer Service Support SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 statutu Spółki niniejszym postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Computer Service Support SA. za okres od dnia 07.05.2007 roku do dnia 10.12.2007 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 31/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust 1 i §30 ust 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na dwu letnią kadencję Roberta Tomaszewskiego i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 32/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust 1 i §30 ust 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na dwu letnią kadencję Tomasza Bogutyna i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 33/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust 1 i §30 ust 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na dwu letnią kadencję Włodzimierza Hausnera i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 34/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust 1 i §30 ust 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na dwu letnią kadencję Jacka Pulwarskiego i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 35/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust 1 i §30 ust 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na dwu letnią kadencję Marcina Wysockiego i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 36/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Comp Safe Suport SA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje następujących zmian w postanowieniach Statutu Spółki:

 

dotychczasowy §6 otrzymuje brzmienie:

 

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),

2. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),

3. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),

4. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),

5. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),

6. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

7. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),

8. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),

9. Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),

10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

11. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),

12. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),

13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),

14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z),

15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

16. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

17. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),

18. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

19. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),

20. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),

21. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),

22. Reklama (PKD 74.40.Z),

23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z.),

24. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),

25. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

26. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

27. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),

28. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

29. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),

30. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),

31. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),

32. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C),

33. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

34. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),

35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),

36. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 74.60.Z),

37. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),.

38. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).

 

dotychczasowy §7 otrzymuje brzmienie:

 

§ 7.

Działalności gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

 

dotychczasowy §8 otrzymuje brzmienie:

 

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 869 747,50 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000.001 do A 047.500,

2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0.000.001 do B 1.260.000,

3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000.001 do C 150.527,

4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000.001 do E 210.870,

5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000.001 do G 091.388,

6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000.001 do H 555.000,

7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru I 000.001 do I 445.000,

8. 607 497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru J 000.001 do numeru J 607. 497,

9. 1 380 117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru K 0 000 001 do numeru K 1 380 117.

 

dotychczasowy §9 otrzymuje brzmienie:

 

§ 9.

W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela i akcje imienne zwykłe.

 

dotychczasowy §10 otrzymuje brzmienie:

 

§ 10.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

 

dotychczasowy §11 otrzymuje brzmienie:

 

§ 11.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

 

dotychczasowy §12 otrzymuje brzmienie:

 

§ 12.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

 

dotychczasowy §13 otrzymuje brzmienie:

 

§ 13.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie części akcji.

 

dotychczasowy §14 otrzymuje brzmienie:

 

§ 14.

Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

 

dotychczasowy §15 otrzymuje brzmienie:

 

§ 15.

Akcje Spółki są zbywalne.

 

dotychczasowy §16 otrzymuje brzmienie:

 

III ORGANY SPÓŁKI

§ 16.

Organami Spółki są:

• Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

• Rada Nadzorcza,

• Zarząd.

 

dotychczasowy §17 otrzymuje brzmienie:

 

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 17.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

dotychczasowy §18 otrzymuje brzmienie:

 

§ 18.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

 

dotychczasowy §19 otrzymuje brzmienie:

 

§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 

dotychczasowy §20 otrzymuje brzmienie:

 

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 1.

3. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą:

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19; lub

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.

 

dotychczasowy §21 otrzymuje brzmienie:

 

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

dotychczasowy §22 otrzymuje brzmienie:

 

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

 

dotychczasowy §23 otrzymuje brzmienie:

 

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wypłacie dywidendy wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 

dotychczasowy §24 otrzymuje brzmienie:

 

§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,

(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

(8) zmiana Statutu Spółki,

(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

(10) wybór likwidatorów,

(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

 

dotychczasowy §25 otrzymuje brzmienie:

 

§ 25.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

 

dotychczasowy §26 otrzymuje brzmienie:

 

B. RADA NADZORCZA

§ 26.

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

dotychczasowy §27 otrzymuje brzmienie:

 

§ 27.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata i jest wspólną kadencją.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

 

dotychczasowy §28 otrzymuje brzmienie:

 

§ 28.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

(2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;

(3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

(4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

(5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;

(6) zamiana akcji imiennych na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;

(7) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;

(8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

(9) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub wartości objęcia powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki;

(10) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do wydatku o wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki;

11) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.

3. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez Zarząd w terminie określonym w §32 ust 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą z powodu zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do Zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.

 

dotychczasowy §29 otrzymuje brzmienie:

 

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.

 

dotychczasowy §30 otrzymuje brzmienie:

 

§ 30.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykłą większość głosów tj. większość głosów oddanych za uchwałą, gdzie głosy wstrzymujące się nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

 

dotychczasowy §31 otrzymuje brzmienie:

 

C. ZARZĄD

§ 31.

1. Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i 2 (dwaj) Wiceprezesi Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż 3 (trzech) osób również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

2. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.

3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.

 

dotychczasowy §32 otrzymuje brzmienie:

 

§ 32.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany w szczególności do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi.

4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu łącznie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

 

dotychczasowy §33 otrzymuje brzmienie:

 

§ 33.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu, a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

 

dotychczasowy §34 otrzymuje brzmienie:

 

IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

(a) kapitał zapasowy;

(b) inwestycje;

(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

(d) dywidendy dla akcjonariuszy;

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

dotychczasowy §35 otrzymuje brzmienie:

 

§ 35.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić §36, §37 i §38 Statutu Spółki.

 

§3

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą spółki Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.