Uchwały podjęte na NWZA Spółki (Raport: 11/2010) 25 / 2 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 28 stycznia 2010 roku (raport bieżący 7/2010). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP

Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółka”) niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej „ZCP”) prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia.

W skład ZCP wchodzą w szczególności :

1. Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:

a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),

b. środki trwałe,

c. zapasy magazynowe,

d. należności z tytułu dostaw i usług,

e. środki pieniężne,

f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów o prace zawartych z pracownikami ZCP.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP

oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.

4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej

uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close