Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na NWZA Spółki (Raport: 11/2010) 25 / 2 / 2010

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 28 stycznia 2010 roku (raport bieżący 7/2010). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP

Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółka”) niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78 (dalej „ZCP”) prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży w oparciu o aktywa i zasoby będące przedmiotem zbycia.

W skład ZCP wchodzą w szczególności :

1. Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe, a w szczególności:

a. wartości niematerialne i prawne (w tym rozpoczęte prace rozwojowe),

b. środki trwałe,

c. zapasy magazynowe,

d. należności z tytułu dostaw i usług,

e. środki pieniężne,

f. zobowiązania z tytułu dostaw i usług;

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów o prace zawartych z pracownikami ZCP.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem Usług ZCP

oraz wynikające z koncesji, licencji i zezwoleń.

4. Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności ZCP.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej

uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2 886 073 akcji Spółki, co stanowi 60,79% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 2 886 073 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.