Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwała podjęta na NWZA Spółki (Raport: 44/2005) 21 / 6 / 2005

Temat: Uchwała podjęta na NWZA Spółki

Podstawa prawna: §4 ust. 1  pkt. 5 RO – WZA podjęte uchwały

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2005 roku, o godzinie 12.00 w Warszawie, przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP SA. Na zgromadzeniu podjęto następującą uchwałę:

 

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

 

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

 

ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 72.860 tysięcy złotych (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy),

 

iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 2.627 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy),

 

iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysiące złotych; (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące.),

 

v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.904 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące ),

 

vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.