Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Treść projektów uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku (Raport: 34/2009) 19 / 6 / 2009

Temat
Treść projektów uchwał na WZA Spółki 30 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Comp Safe Support SA zgodnie z wymogami Par. 38.1.3) ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał, które będą
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku.
Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. niniejszym:
§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Comp Safe Support S.A. za rok obrotowy 2008.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
385.633 tys. zł.,
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk
netto w wysokości 3.534 tys. zł.,
– zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.455 tys. zł.,
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 4.430 tys. zł.,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp Safe Support
S.A. za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp Safe Support S.A. za rok
obrotowy 2008 zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów
Komisja Nadzoru Finansowego
1
COMP RB-W 34 2009
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 453.226 tys. zł.,
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 17.160 tys. zł., w tym zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej w kwocie 17.029 tys. zł.,
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31
grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.445 tys. zł.,
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 2.224 tys. zł.,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008
Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:
§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, wraz z dokonaną oceną:
– sprawozdania Zarządu Spółki,
– jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
– sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
-propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2008.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:
§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 3.534.211,71 zł.(trzy miliony pięćset trzydzieści
cztery tysiące dwieście jedenaście i 71/100 złotych) za rok obrotowy 2008, według propozycji Zarządu i
postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:
– całą kwotę tj. 3.534.211,71 zł. (trzy miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście jedenaście i 71/100
złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres
od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2009
Komisja Nadzoru Finansowego
2
COMP RB-W 34 2009 Uchwała Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu
za okres od 1 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 28
października 2008 do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za
okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Woźniakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Rafałowi Iwo Jagniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
Komisja Nadzoru Finansowego
3
COMP RB-W 34 2009 Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Marcinowi Wysockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 30.06.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 roku w
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp Safe Support S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:
§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie
utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Comp Safe Support S.A.
§1 Na podstawie art. 362 §2 pkt 3, art. 348 §1 Ksh oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 20
niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 41 767 112,58 zł. (czterdzieści jeden
milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście i 58/100 złotych), poprzez:
a) przeniesienie kwoty 40 771 128,66 zł. (czterdzieści milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto
dwadzieścia osiem złotych i 66/100 złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych;
b) przeniesienie kwoty 995 983,92 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy i
92/100 złotych) jako nie podzielonych zysków z lat ubiegłych.
Komisja Nadzoru Finansowego
4
COMP RB-W 34 2009
§2 Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 i uchwałą nr 20 niniejszego walnego zgromadzenia.
Uchwała Nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Comp Safe Support S.A. do nabycia w ciągu 5 lat od podjęcia
uchwały do 949.579 akcji własnych Spółki
§1 Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Ksh upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
(„Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. rynku
oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
§2 Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna ilość nabytych Akcji nie przekroczy 569 747 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
czterdzieści siedem) ;
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 12% kapitału zakładowego Spółki tj. 1 424 369,70 zł.
(jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć i 70/100 złotych);
3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 40,00 zł (czterdzieści złotych) a kwota maksymalna
zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 75,00 (siedemdziesiąt pięć) złotych;
5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego
utworzonego na podstawie uchwały nr 19 niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych,
bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”) lub za pośrednictwem osób trzecich.
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do dnia 31 grudnia 2010 roku lub do wyczerpania środków
finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 niniejszego walnego
zgromadzenia;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z
przepisami Ustawy. Termin rozpoczęcia skupu Akcji zostanie ogłoszony przed realizacją zakupu;
9) nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, mogą zostać
przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie
odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony
uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą, w szczególności dotyczy to przeniesienia
posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną Spółki.
§3 Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:
1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
2)po realizacji skupu Akcji.
§4 Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2010 roku;
2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części;
§5 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji
niniejszej uchwały.
§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie zmian w statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą Comp Safe Support S.A. z siedzibą w
Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki,
Komisja Nadzoru Finansowego
5
COMP RB-W 34 2009 Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki,
niniejszym dokonuje następujących zmian w postanowieniach Statutu Spółki:
§1 Zmienia się §1 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §1 otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie zmian w statucie Spółki
§1 Zmienia się §6 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §6 otrzymuje brzmienie:
„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki są:
1. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
2. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
3. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
4. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
5. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
6. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
9. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
10. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
11. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
12. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
13. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
15. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
16. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
18. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
19. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
20. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
21. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
22. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
23. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
24. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
25. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
27. 49.41.Z Transport drogowy towarów;
28. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
29. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
30. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
31. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
32. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
33. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej;
34. 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
35. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
36. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
37. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
38. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
39. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
40. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
41. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
42. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
43. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych;
44. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
45. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
46. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
47. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
Komisja Nadzoru Finansowego
6
COMP RB-W 34 2009 47. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
48. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
49. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
50. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
51. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
52. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
53. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
54. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim;
55. 80.10. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
56. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
57. 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
58. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
59. 85.32.A Technika;
60. 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
61. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
62. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
63. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
64. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
65.95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie zmian w statucie Spółki
§1 Zmienia się §20 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §20 otrzymuje brzmienie:
„§20
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z
własnej inicjatywy, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 19.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów
w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jednocześnie wyznaczając jego Przewodniczącego.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia
Zarządowi Spółki żądania.”
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.
Uchwała Nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie zmian w statucie Spółki
§1 Zmienia się §21 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §21 otrzymuje brzmienie:
„§21.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do
powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 21 ust. 2, zgłoszone później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.
Uchwała Nr 25/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
w sprawie zmian w statucie Spółki
§1 Zmienia się §24 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §24 otrzymuje brzmienie:
„§24
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
Komisja Nadzoru Finansowego
7
COMP RB-W 34 2009 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,
(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady,
(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
(8) zmiana Statutu Spółki,
(9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(10) wybór likwidatorów,
(11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
(12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w
przepisach prawa lub w Statucie.”
§2 Zmienia się §26 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §26 otrzymuje brzmienie:
㤠26
Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu osób, w tym Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej
ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.”
§3 Zmienia się §27 statutu Spółki, tak iż dotychczasowy §27 otrzymuje brzmienie:
„§27
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest wspólną kadencją.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem,
chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania
powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie
może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dopuszczalne jest także głosowanie pisemne w sprawie
uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Uchwała podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.”
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, w związku z uchwałą nr 25 w ramach dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej ustala
ilość członków Rady Nadzorczej na sześć (6) osób.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian w statucie Spółki wynikających
z uchwały nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 27/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2009
roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
§1 Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy powołuje w ramach dotychczasowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej ……………. w skład Rady
Nadzorczej i powierza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
Komisja Nadzoru Finansowego
8
COMP RB-W 34 2009
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian w statucie Spółki wynikających
z uchwały nr 25 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 28/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Safe Support Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki na dzień 1 lipca 2009 r. oraz na
dzień 3 sierpnia 2009 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Spółki uzupełnia informację przekazaną w raporcie bieżącym 27/2009 z dnia 22 maja 2009 roku. W
raporrcie tym przekazano informację o możliwości składania imiennych świadectw depozytowych przez
Akcjonariuszy Spółki posiadających akcje zdematerializowane w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 roku najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. W
związku z zapisami Par. 38.1.1) ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim Zarząd Spółki pragnie uzupełnić, że wyżej wskazane świadectwa depozytowe należy składać w
siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 116 do dnia 22 czerwca 2009 roku do godziny 17.00.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o jednokrotnym odstąpieniu od stosowania zasady II. 1.4 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW opisanych w Załączniku do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca
2007 r. Odstąpienie od stosowania tej zasady wiąże się z opublikowaniem projektów uchwał w czasie krótszym
niż przewidziane w tym punkcie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Opóźnienie publikacji jest związane z
przedłużającymi się pracami nad tekstem niektórych zapisów w nowym statucie Spółki. Zarząd Spółki dołoży
wszelkich starań, aby stosować zasadę II. 1.4 w całości w toku organizacji kolejnych Walnych Zgromadzeń.