Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Radcomp SA (Raport: 54/2006) 30 / 12 / 2006

Temat: Sprzedaż udziałów w Spółce zależnej Radcomp SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa dotycząca zbycia udziałów w spółce zależnej Radcomp SA z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią umowy, COMP SA sprzedaje, a ABG Ster-Projekt SA kupuje 567 000 akcji spółki Radcomp SA (w tym 7 000 akcji serii A, 250 000 akcji serii C, 100 000 akcji serii D oraz 210 000 akcji serii E) uprawniających do 1 034 000 głosów na WZA, co daje 78,51% udział w głosach i 66,94% udział w kapitale zakładowym. Strony ustaliły cenę jednostkową 9,61 złotych (dziewięć złotych i 61/100) za jedną akcję, co daje sumarycznie 5 448 870 złotych. Przeniesienie praw własności akcji będących przedmiotem transakcji następuje z dniem dzisiejszym. Uzgodniona suma zostanie zapłacona przez ABG Ster-Projekt S.A. w dwóch częściach do dnia 30 czerwca 2007 r.

Według wiedzy Zarządu COMP SA, COMP SA, ani osoby zarządzające bądź nadzorujące COMP SA nie są w żaden sposób powiązane (w rozumieniu definicji z Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) z ABG Ster-Projekt SA ani osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ABG Ster-Projekt SA.

ABG Ster-Projekt SA jest spółką zależną od Prokom Software SA. Prokom Software SA posiada 20,11% udział w głosach i kapitale zakładowym COMP SA.

Sprzedawane aktywa wyczerpują definicję aktywów finansowych o znacznej wartości zgodnie z Par. 2.5 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podstawa prawna przekazania wiadomości – Par. 5.1.1 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.