Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017 r. (Raport 42/2017) 22 / 11 / 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 377 090 319 744 88 589 73 188
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 936 8 406 3 274 1 924
Zysk (strata) brutto 3 796 829 892 190
Zysk (strata) netto 1 815 (5 096) 426 (1 166)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 114 (5 458) 497 (1 249)
Całkowity dochód 408 (4 844) 96 (1 109)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 844) (33 008) (4 192) (7 555)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 208) (31 396) (3 808) (7 186)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 569 34 587 4 362 7 917
Przepływy pieniężne netto, razem (15 483) (29 817) (3 637) (6 825)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,44 (1,14) 0,10 (0,26)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 (1,14) 0,10 (0,26)
Aktywa razem 782 380 820 267 181 565 185 413
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 338 642 376 852 78 588 85 184
Zobowiązania długoterminowe 98 022 105 710 22 748 23 895
Zobowiązania krótkoterminowe 240 620 271 142 55 840 61 289
Kapitał własny 443 738 443 415 102 977 100 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 423 682 422 909 98 323 95 594
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 433 3 344
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,98 74,92 17,40 16,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,98 74,92 17,40 16,94