Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r. (Raport 20/2019) 22 / 5 / 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 121 283 119 846 28 220 28 682
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 358 5 486 1 014 1 313
Zysk (strata) brutto 770 2 445 179 585
Zysk (strata) netto (543) 1 007 (126) 241
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 485 1 193 113 286
Całkowity dochód (130) 715 (30) 171
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 245) (12 978) (1 453) (3 106)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 051) (10 275) (1 175) (2 459)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 031) 6 174 (3 497) 1 478
Przepływy pieniężne netto, razem (26 327) (17 079) (6 126) (4 087)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,25 0,02 0,06
Aktywa razem 863 777 934 943 200 818 217 429
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360 609 431 645 83 838 100 383
Zobowiązania długoterminowe 114 462 104 001 26 611 24 186
Zobowiązania krótkoterminowe 246 147 327 644 57 226 76 196
Kapitał własny 503 168 503 298 116 980 117 045
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 478 548 477 682 111 257 111 089
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 440 3 441
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,02 85,04 19,77 19,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,02 85,04 19,77 19,78