Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok (Raport 21/2019) 24 / 5 / 2019

Temat: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca przeznaczenia zysku netto za 2018 rok
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 maja 2019 r., mając na uwadze uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 10/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, podjął uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.927.882,77 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa 77/100) w następujący sposób:
1. kwotę 4.323.454,77 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) przeznaczyć na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017;
2. pozostałą kwotę, tj. 13.604.428,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się do Rady Nadzorczej spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej rekomendacji.