Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022 (Raport 9/2022) 20 / 5 / 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 128 901 171 433 27 737 37 495
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 880) 16 053 (405) 3 511
III. Zysk (strata) brutto (4 672) 14 145 (1 005) 3 094
IV. Zysk (strata) netto (3 524) 10 254 (758) 2 243
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (2 059) 10 646 (443) 2 328
VI. Całkowity dochód (2 855) 11 079 (614) 2 423
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (32 581) (14 111) (7 011) (3 086)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 725) (10 702) (1 877) (2 341)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 095 21 854 7 337 4 780
X. Przepływy pieniężne netto, razem (7 211) (2 959) (1 552) (647)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,43) 2,23 (0,09) 0,49
XV. Aktywa razem 905 876 953 541 194 707 207 319
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 342 392 387 222 73 593 84 190
XVII. Zobowiązania długoterminowe 51 834 53 677 11 141 11 670
XVIII. 290 558 333 545 62 452 72 520
XIX. Kapitał własny 563 484 566 319 121 114 123 129
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 533 097 534 552 114 583 116 222
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 180 3 217
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,21 95,69 20,46 20,81

 

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2022 do 31-03-2022 i od 01-01-2021 do 31-03- 2021. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2022 i 31-12-2021. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2022 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close