Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych (Raport 23/2018) 25 / 6 / 2018

Temat: Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) ustanawiającej maksymalny 5 letni okres przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w spółkach będących jednostkami zainteresowania publicznego, wykonanie zawartej pomiędzy Spółką a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. o badanie i przeglądy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2016, 2017 i 2018 („Umowa”) i faktem, że w obecnym stanie prawnym jej kontynuowanie nie jest możliwe w zakresie usług przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018, w dniu dzisiejszym po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki i za zgodą Rady Nadzorczej spółki, postanowił rozwiązać za porozumieniem stron przedmiotową umowę w części niewykonanej.
W wykonywaniu Umowy nie wystąpiły przypadki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757; dalej „Rozporządzenie”).
Spółka nie otrzymała pisma od firmy audytorskiej, o którym mowa w § 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia, a po jego uzyskaniu przekaże go niezwłocznie do publicznej wiadomości.