Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2012 (Raport: 45/2012) 29 / 8 / 2012

Temat:

Rozszerzony skonsolidowany raport za 1 półrocze 2012 (Raport: 45/2012)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
Przychody netto ze sprzedaży 178 165 169 164 42 174 42 640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 170 16 046 40 4 045
Zysk (strata) brutto (2 657) 24 511 (629) 6 178
Zysk (strata) netto (5 084) 19 804 (1 203) 4 992
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 407) 15 771 (1 280) 3 975
Całkowity dochód (5 225) 19 795 (1 237) 4 990
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 997) 7 242 (946) 1 825
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 089) (981) (3 808) (247)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 002 2 618 237 660
Przepływy pieniężne netto, razem (19 084) 8 879 (4 517) 2 238
Średnia ważona liczba akcji* 4 703 094 4 312 094 4 703 094 4 312 094
Rozwodniona liczba akcji 4 703 094 5 987 028 4 703 094 5 987 028
Zannualizowany Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,61 7,87 0,38 1,98
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,61 5,67 0,38 1,43
Aktywa razem 594 532 617 950 139 519 139 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 153 214 326 46 031 48 525
Zobowiązania długoterminowe 44 434 44 764 10 427 10 135
Zobowiązania krótkoterminowe 151 719 169 562 35 604 38 390
Kapitał własny 398 379 403 624 93 488 91 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 374 507 379 947 87 886 86 023
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 472 3 350
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,31 68,21 15,80 15,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 67,31 68,21 15,80 15,44