Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2015 (Raport 9/2016) 21 / 4 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży 714 547 599 752 170 750 143 165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 179 45 651 9 840 10 897
Zysk (strata) brutto 33 832 36 108 8 085 8 619
Zysk (strata) netto 26 595 26 397 6 355 6 301
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 24 423 21 887 5 836 5 225
Całkowity dochód 27 457 26 747 6 561 6 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 899 6 294 18 376 1 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (57 278) (29 990) (13 687) (7 159)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 024 37 588 3 112 8 972
Przepływy pieniężne netto, razem 32 645 13 892 7 801 3 316
Średnia ważona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Rozwodniona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 5,00 4,34 1,19 1,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,00 4,34 1,19 1,04
Aktywa razem 845 484 803 332 198 401 188 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 396 561 363 811 93 057 85 356
Zobowiązania długoterminowe 135 302 56 726 31 750 13 309
Zobowiązania krótkoterminowe 261 259 307 085 61 307 72 047
Kapitał własny 448 923 439 521 105 344 103 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 428 469 420 035 100 544 98 547
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 472 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,85 74,27 17,80 17,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,85 74,27 17,80 17,42

Więcej na: biznes.pap.pl