Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2015 (Raport 8/2016) 21 / 4 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży 538 717 354 484 128 733 84 618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 423 5 118 5 597 1 222
Zysk (strata) brutto 30 159 8 837 7 207 2 109
Zysk (strata) netto 26 768 5 252 6 397 1 254
Całkowity dochód 26 745 5 060 6 391 1 208
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 258 (7 262) 19 179 (1 733)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 933) (3 747) (3 329) (894)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 207) 18 330 (6 979) 4 375
Przepływy pieniężne netto, razem 37 118 7 321 8 870 1 748
Średnia ważona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Rozwodniona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,48 1,04 1,31 0,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,48 1,04 1,31 0,25
Aktywa razem 689 765 635 182 161 860 149 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260 996 217 749 61 245 51 087
Zobowiązania długoterminowe 95 138 49 001 22 325 11 496
Zobowiązania krótkoterminowe 165 858 168 748 38 920 39 591
Kapitał własny 428 769 417 433 100 615 97 936
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 472 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,45 70,53 17,00 16,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 72,45 70,53 17,00 16,55

Więcej na: biznes.pap.pl