Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2013 (Raport: 6/2014) 23 / 4 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 523 336 390 782 124 279 93 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 435 364 11 740 87
Zysk (strata) brutto 46 530 (5 543) 11 050 (1 328)
Zysk (strata) netto 34 084 (10 936) 8 094 (2 620)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 31 949 (11 763) 7 587 (2 818)
Całkowity dochód 34 136 (11 103) 8 106 (2 660)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 640 28 876 11 551 6 919
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 450) (24 811) (7 706) (5 945)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 856) (15 257) (6 615) (3 656)
Przepływy pieniężne netto, razem (11 666) (11 192) (2 770) (2 682)
Średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Rozwodniona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 6,20 (2,26) 1,47 (0,54)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,20 (2,26) 1,47 (0,54)
Aktywa razem 639 986 607 076 154 318 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 228 681 218 405 55 141 53 423
Zobowiązania długoterminowe 22 997 32 894 5 545 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 205 684 185 511 49 596 45 377
Kapitał własny 411 305 388 671 99 177 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 399 427 374 463 96 312 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 567 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,50 65,67 16,76 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,50 65,67 16,76

Więcej na: biznes.pap.pl