Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie skonsolidowane 2009 (Raport: 17/2010) 29 / 4 / 2010

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 255258 317236 58807 89815
Zysk (strata) z działalności operac 23206 17883 5346 5063
yjnej
Zysk (strata) brutto 25448 20455 5863 5791
Zysk (strata) netto 21000 17160 4838 4858
Zysk (strata) netto przypadający ak 20231 17029 4661 4821
cjonariuszom jednostki dominującej
Całkowity dochód 25166 10984 5794 3100
Przepływy pieniężne netto z działal 45236 18545 10422 5250
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (27241) (8706) (6276) (2465)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (10377) (12063) (2391) (3415)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 7618 (2224) 1755 (630)
Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Średnia ważona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Zannualizowany zysk (strata) na jed 4,26 3,59 0,98 1,02
ną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zannualizowany zysk (st 4,26 3,59 0,98 1,02
rata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
Aktywa razem 420270 453226 102300 108625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 84140 143470 20481 34385
nia
Zobowiązania długoterminowe 7505 13383 1827 3208
Zobowiązania krótkoterminowe 76635 130087 18654 31178
Kapitał własny 336130 309756 81819 74239
Kapitał własny przypadający akcjona 332313 307916 80890 73798
riuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 11870 2889 2845
Liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747899 4747899 4747899
Wartość księgowa na jedną akcję (w 70,80 65,24 17,23 15,64
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 70,80 65,24 17,23 15,64
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2009
2 – 2008
3 – 2009
4 – 2008

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi