Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2011 (Raport: 18/2012) 27 / 4 / 2012

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży 429018 259917 103624 64909
Zysk (strata) z działalności operac 34526 23535 8339 5877
yjnej
Zysk (strata) brutto 41172 26848 9945 6705
Zysk (strata) netto 36950 25277 8925 6312
Zysk (strata) netto przypadający ak 28772 25427 6949 6350
cjonariuszom jednostki dominującej
Całkowity dochód 37175 25608 8979 6395
Przepływy pieniężne netto z działal 38802 (3636) 9372 (908)
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (15155) (9204) (3661) (2298)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 5224 (437) 1262 (109)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 28871 (13277) 6973 (3316)
Średnia ważona liczba akcji 4205382 4554027 4205382 4554027
Rozwodniona liczba akcji 4205382 4747899 4205382 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 6,84 5,58 1,65 1,39
(w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 6,84 5,36 1,65 1,34
akcję zwykłą (w zł / EUR)
Aktywa razem 617950 460219 139909 116208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 214326 126909 48525 32045
nia
Zobowiązania długoterminowe 45794 22596 10368 5706
Zobowiązania krótkoterminowe 168532 104313 38157 26340
Kapitał własny 403624 333310 91384 84163
Kapitał własny przypadający akcjona 379947 331995 86023 83831
riuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14795 11870 3350 2997
Liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899
Rozwodniona liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899
Wartość księgowa na jedną akcję (w 68,21 70,20 15,44 17,73
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 68,21 70,20 15,44 17,73
ną akcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2011
2 – 2010
3 – 2011
4 – 2010

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi