Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta (Raport nr 30/2022) 5 / 8 / 2022

Temat: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 31/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2022 z dn. 30 czerwca 2022 r. skorygowanym raportem bieżącym nr 23/2022)1 z dn. 3 sierpnia 2022 r.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 307.640 _słownie: trzystu siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu_ posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 769.100,00 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych i 0/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017, reprezentujących łącznie 5,20% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”), którym odpowiadało 307.640 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, i które stanowiły 5,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Umorzenie Akcji Własnych nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 769.100,00 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych i 0/100), tj. z kwoty 14.795.470,00 PLN (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) do kwoty 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) i dzieli się na 5.610.548 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda, którym po obniżeniu kapitału zakładowego odpowiada ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji w liczbie 5.610.548.
Sąd zarejestrował stosowną zmianę Statutu Spółki w zakresie §8. Po zmianie §8 Statutu Spółki przyjął następującą treść:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.026.370,00 PLN (słownie: czternaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 0/100) i dzieli się na:
1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 047.500,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 0.000.001 do 1.260.000,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem_ akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. _dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 150.527,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 210.870,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. _dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 091.388,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 555.000,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 445.000,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru 000.001 do 607. 497,
9. 1.380.117 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 0.000.001 do 1.380.117,
10. 862.649 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od numeru 000.001 do 862.649.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.