Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przyjęcie założeń budżetowych grupy kapitałowej Comp na rok 2018 oraz założeń strategii rozwoju grupy kapitałowej Comp na na lata 2018-2020 (Raport 13/2018) 20 / 3 / 2018

Temat: Przyjęcie założeń budżetowych grupy kapitałowej Comp na rok 2018 oraz założeń strategii rozwoju grupy kapitałowej Comp na lata 2018-2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki przyjął
założenia dotyczące budżetu grupy kapitałowej Spółki na rok 2018 oraz założenia do strategii rozwoju grupy
kapitałowej Spółki na lata 2018-2020 (dalej również jako „strategia”).
Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi EBITDA grupy kapitałowej Spółki na rok 2018 powinna wynieść ok
70 mln złotych. Kumulacja pozytywnych zdarzeń rynkowych powinna nastąpić w latach 2019-2020, gdy
uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze, dzięki czemu wyniki na poziomie EBITDA mogą osiągnąć
poziom trzycyfrowy. Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń
jednorazowych.
Zarząd Spółki poniżej prezentuje najważniejsze założenia opisujące kierunki rozwoju strategicznego grupy
kapitałowej, którymi kierował się przyjmując wskazane założenia.
Grupa kapitałowa Spółki koncentruje swoją działalność w kilku atrakcyjnych niszach rynkowych. Nisze te zostały
wybrane wiele lat temu świadomie, bazując na unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do
każdej z nich. Te nisze to bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT, usługi
dla małych i średnich przedsiębiorstwo i produkcja urządzeń fiskalnych, stanowiące trzon segmentu retailowego.
Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności.
Sprzyjające uwarunkowania dotyczą rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
specjalnego, programu fiskalizacji online, możliwości rozwoju usług dodanych dla małych i średnich detalistów.
Grupa kapitałowa posiada pozycję lidera w tych niszach i jest gotowa do certyfikacji lub testów swoich produktów.
Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w tych niszach została już
poniesiona. Są obszary na których grupa kapitałowa będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, jednak skala
inwestycji powinna być znacznie mniejsza niż w ostatnich latach.
Stopniowo będzie też rósł udział usług i rozwiązań w strukturze sprzedaży grupy. Ta tendencja będzie trwała i
będzie rosła wraz z upowszechnieniem mPlatform i udostępnienia tego rozwiązania dla nowych segmentów.
Pierwszych ponadprzeciętnych wyników należy się spodziewać w czwartym kwartale 2018, gdy rozpocznie się
długofalowy wzrostowy cykl w niektórych niszach. Do tego czasu grupa kapitałowa skupiać się będzie na
zapewnieniu finansowania na spodziewany wzrost na głównych niszach rynkowych. Dla zapewnienia bezpiecznej
struktury finansowania działalności Spółki, poza dostępnymi zewnętrznymi źródłami finansowania (m.in. kredyty
bankowe, obligacje), Spółka nie wyklucza rozważenia potencjalnych propozycji dotyczących zbycia
niestrategicznych elementów majątku grupy kapitałowej Spółki. Jednocześnie wskazać należy, że za strategiczne
aktywa Spółka uznaje obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach mPlatform oraz
usługi dotyczące produkcji urządzeń fiskalnych. Począwszy od 2019 roku przepływy pieniężne generowane z
działalności operacyjnej będą wspierać finansowanie dalszych planów rozwojowych. Strategicznym partnerem
grupy kapitałowej Comp jest sieć dealerska, która będzie filarem upowszechnienia projektu mPlatform. Widoczne
są już efekty tej współpracy przy okazji programu „Bezgotówkowa Polska”, upowszechniającego rozwój płatności
elektronicznych.
W latach 2018-2020 spodziewamy się utrzymania przez grupę pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu
sprzedaży produktów i usług. Bardzo ważnym elementem rozwoju grupy kapitałowej Spółki będzie mPlatform,
dzięki któremu małe i średnie punkty handlowe i usługowe dostaną dostęp do usług którymi będą mogły
skuteczniej konkurować z firmami sieciowymi. Grupa kapitałowa Spółki jest w trakcie pozyskania dodatkowego
know-how do zaoferowania narzędzi zwiększających sprzedaż i rentowność małych i średnich lokalnych
przedsiębiorców z branży retail i jednocześnie tworzących dodatkową wartość dla producentów z segmentu FMCG.
Dzięki upowszechnieniu projektu mPlatform rodzimi przedsiębiorcy zbudują dobrą i trwałą relację z producentami
FMCG. To będzie wymierny wkład grupy kapitałowej Spółki w Strategię zrównoważonego rozwoju.
Jako wiodący europejski producent urządzeń fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niedługo
również operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych grupa kapitałowa Spółki będzie
stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych.