Przekroczenie progu 10% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 10/2013) 15 / 4 / 2013

Temat: Przekroczenie progu 10% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA
BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 5 kwietnia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 9 kwietnia 2013 roku Aviva OFE posiadał 582.925
sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
582.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,85% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 10 kwietnia 2013 roku Aviva OFE posiadał
598.733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,12% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 598.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,12% ogólnej liczby głosów.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania
zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu
osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20%
w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu
wartości, bądź ryzyka inwestycji.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close