Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Przekroczenie progu 10% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE (Raport: 10/2013) 15 / 4 / 2013

Temat: Przekroczenie progu 10% udziału w głosach na WZA Spółki przez AVIVA OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA
BZWBK S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Comp S.A.
(„Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 5 kwietnia 2013 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva
BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 9 kwietnia 2013 roku Aviva OFE posiadał 582.925
sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
582.925 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,85% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 10 kwietnia 2013 roku Aviva OFE posiadał
598.733 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,12% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i
uprawniających do 598.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,12% ogólnej liczby głosów.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. Aviva OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania
zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu
osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie Aviva OFE nie może przekroczyć 20%
w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu
wartości, bądź ryzyka inwestycji.”