Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy (Raport 28/2021) 1 / 7 / 2021

Temat: Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka zawarła transakcje sprzedaży 11.577 akcji spółki PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie („PayTel”) za łączną cenę 3.652.962,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 0/100), stanowiących 10,75% kapitału zakładowego PayTel na dzień zawarcia umowy. Po zawarciu umowy i przeniesieniu własności akcji Spółka nie będzie posiadała akcji PayTel.

Zawarcie przedmiotowej transakcji stanowi ostatni etap sprzedaży akcji PayTel z umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Łączna cena sprzedaży 100% akcji PayTel wyniosła 41.106.956,00 (czterdzieści jeden milionów sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 0/100).

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim raporcie rocznym (raport 13/2020 i 14/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. negatywny wpływ na przychody Spółki z umowy, o której mowa powyżej miała pandemia SARS-CoV-2 oraz COVID-19, co związane było w szczególności z przesunięciem trzeciego etapu fiskalizacji, obejmującego największą grupę przedsiębiorców nieposiadających terminali płatniczych, poza okres rozliczeniowy transakcji sprzedaży akcji PayTel.

Jednocześnie Spółka przez okres najbliższych dwóch lat będzie dalej współdziałać z PayTel na zasadzie preferowanego partnera (nie na zasadzie wyłączności).