Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podsumowanie przebiegu emisji akcji serii L Spółki (Raport: 1/2012) 4 / 1 / 2012

Temat

Podsumowanie przebiegu emisji akcji serii L Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zapisami Par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comp S.A. informuje, że przedmiotem wprowadzenia do obrotu w dniu 20 grudnia 2011 roku było 1 170 289 akcji serii L Spółki.

Akcje serii L były przedmiotem publicznej oferty związanej z przejęciem spółki Novitus S.A. Oferta akcji serii L została skierowana do akcjonariuszy Novitus S.A. w formie zamiany akcji Novitus S.A. na akcje serii L Comp S.A. Ofertą akcji serii L zostali objęci akcjonariusze Novitus S.A. , którzy na dzień referencyjny (ustalony uchwałą KDPW na 5 grudnia 2011 roku – raport bieżący Spółki 35/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku) byli posiadaczami akcji Novitus S.A. Akcje serii L zostały przydzielone akcjonariuszom Novitus S.A. w dniu 20 grudnia 2011 roku zgodnie z parytetem wymiany określonym w planie połączenia spółek z grudnia 2010 roku (raport bieżący Comp S.A. 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku).

Połączenie Spółki z Novitus S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 listopada 2011 roku (raport bieżący Spółki numer 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku).

Oferta akcji serii L nie była przeprowadzona w formie subskrypcji, lecz zamiany akcji. Akcje nieprzydzielone akcjonariuszom Novitus S.A. (w ilości 194 sztuk) w związku z ułamkowym parytetem wymiany ustalonym w planie połączenia spółek zostały zgodnie z zapisami memorandum informacyjnego objęte przez Animatora Emitenta – Dom Maklerski IDMS.A.

W związku z procesem połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A. objęto 1 170 289 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Cena akcji serii L w ofercie wynosiła odpowiednio:
1 170 095 akcji – 64,57 zł za jedną akcję
194 akcje – 61,50 zł za jedną akcję

Sumaryczna wartość emisji akcji serii L wyniosła 75,6 mln zł.
W ramach emisji akcji serii L Spółka nie zawierała umów o subemisje.

Łączne koszty emisji akcji serii L Spółki wynosiły 258 tys. zł, w tym przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 107 tys.złorazsporządzenieMemorandumInformacyjnego-151tys.zł. WkosztachsporządzeniaMemorandum Informacyjnego uwzględniono również koszty doradztwa w tym zakresie. Spółka nie poniosła kosztów związanych z promocją oferty.

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę wynikającą z ceny akcji w ramach zamiany ponad wartość nominalną tych akcji.
Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcję wynosił 0,22 złotego, co stanowi łącznie 0,34% wartości em is ji.