Podsumowanie przebiegu emisji akcji serii L Spółki (Raport: 1/2012) 4 / 1 / 2012

Temat

Podsumowanie przebiegu emisji akcji serii L Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zapisami Par. 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comp S.A. informuje, że przedmiotem wprowadzenia do obrotu w dniu 20 grudnia 2011 roku było 1 170 289 akcji serii L Spółki.

Akcje serii L były przedmiotem publicznej oferty związanej z przejęciem spółki Novitus S.A. Oferta akcji serii L została skierowana do akcjonariuszy Novitus S.A. w formie zamiany akcji Novitus S.A. na akcje serii L Comp S.A. Ofertą akcji serii L zostali objęci akcjonariusze Novitus S.A. , którzy na dzień referencyjny (ustalony uchwałą KDPW na 5 grudnia 2011 roku – raport bieżący Spółki 35/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku) byli posiadaczami akcji Novitus S.A. Akcje serii L zostały przydzielone akcjonariuszom Novitus S.A. w dniu 20 grudnia 2011 roku zgodnie z parytetem wymiany określonym w planie połączenia spółek z grudnia 2010 roku (raport bieżący Comp S.A. 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku).

Połączenie Spółki z Novitus S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 30 listopada 2011 roku (raport bieżący Spółki numer 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku).

Oferta akcji serii L nie była przeprowadzona w formie subskrypcji, lecz zamiany akcji. Akcje nieprzydzielone akcjonariuszom Novitus S.A. (w ilości 194 sztuk) w związku z ułamkowym parytetem wymiany ustalonym w planie połączenia spółek zostały zgodnie z zapisami memorandum informacyjnego objęte przez Animatora Emitenta – Dom Maklerski IDMS.A.

W związku z procesem połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A. objęto 1 170 289 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Cena akcji serii L w ofercie wynosiła odpowiednio:
1 170 095 akcji – 64,57 zł za jedną akcję
194 akcje – 61,50 zł za jedną akcję

Sumaryczna wartość emisji akcji serii L wyniosła 75,6 mln zł.
W ramach emisji akcji serii L Spółka nie zawierała umów o subemisje.

Łączne koszty emisji akcji serii L Spółki wynosiły 258 tys. zł, w tym przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 107 tys.złorazsporządzenieMemorandumInformacyjnego-151tys.zł. WkosztachsporządzeniaMemorandum Informacyjnego uwzględniono również koszty doradztwa w tym zakresie. Spółka nie poniosła kosztów związanych z promocją oferty.

Koszty emisji zostaną zaliczone do kapitałów własnych i zmniejszą nadwyżkę wynikającą z ceny akcji w ramach zamiany ponad wartość nominalną tych akcji.
Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcję wynosił 0,22 złotego, co stanowi łącznie 0,34% wartości em is ji.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close