Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez Zarząd Spółki Comp S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały o zwróceniu się do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki Comp S.A. z wnioskiem o udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych (Raport: 11/2014) 26 / 5 / 2014

Temat: Podjęcie przez Zarząd Spółki Comp S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy oraz uchwały o zwróceniu się do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki Comp S.A. z wnioskiem o udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 26 maja 2014 r.) Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki.

Biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej („Grupa”) Zarząd Spółki zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Celem Zarządu Spółki jest powtarzalna wypłata około 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej.

Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy oraz uwzględniać będzie bezpieczeństwo finansowe Grupy.

Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 26 maja 2014 r.) podjął uchwałę o zwróceniu się do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki z wnioskiem o udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki, przy czym Zarząd wnioskować będzie o przeprowadzenie nabycia akcji własnych na następujących warunkach:

1) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;

3) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje własną wynosić będzie 30,00 zł (trzydzieści złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych), przy czym w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie minimalna proponowana kwota zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 67,00 zł (sześćdziesiąt siedem złotych);

4) łączna kwota zapłaty za wszystkie nabywane akcje własne, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość stosownego kapitału rezerwowego, którego wysokość Zarząd Spółki rekomendować będzie w kwocie 100.000.000,00 zł (sto milionów);

5) nabywanie akcji własnych może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

6) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki będą mogły zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.

W przypadku podjęcia stosownych uchwał przez walne zgromadzenie, w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie, Zarząd deklaruje zamiar nabycia 149.000 akcji własnych Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie opisanej powyżej polityki dywidendy oraz upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.