Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. (Raport: 11/2011) 20 / 4 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. przekazał zgodnie z wymogami art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie. Przekazana treść umieszczona jest poniżej.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A.

(„Wezwanie”)

zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity) („Ustawa o Ofercie”)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania są następujące akcje o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda („Akcje”) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A., z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000095317 o kapitale zakładowym w wysokości 22 142 962,40 zł („Elzab”);

• akcje zwykłe na okaziciela Elzab, oznaczone przez KDPW kodem PLELZAB00010 („Akcje na okaziciela”), oraz

• akcje imienne uprzywilejowane co do głosu Elzab oznaczone przez KDPW kodem PLELZAB00036 („Akcje imienne”),

Jednej Akcji na okaziciela objętej niniejszym Wezwaniem odpowiada 1 (jeden) głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Elzab, natomiast jednej Akcji imiennej odpowiada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Elzab.

Akcje oznaczone kodem ISIN PLELZAB00036 są zdematerializowane, lecz nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Akcje oznaczone kodem PLELZAB00010 są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, o kapitale zakładowym w wysokości 11.869.747,50 zł („Wzywający”).

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem nabywającym jest Wzywający, opisany w pkt 2.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. („DIBRE”)

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa

Telefon: 00 48 22 697 47 00

Telefaks: 00 48 22 697 48 20

Adres strony internetowej: www.dibre.pl

Adres poczty elektronicznej: brebrokers@dibre.com.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, czemu odpowiadają 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab. Przedmiotem Wezwania są Akcje na okaziciela Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab oraz Akcje imienne Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 5 (pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

Wzywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab poprzez zakup nie więcej niż 596 (pięćset dziewięćdziesięciu sześciu) Akcji imiennych oraz 3 (trzech) Akcji na okaziciela Elzab lub nie więcej niż 2.983 (dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech) Akcji na okaziciela Elzab, lub dowolnej kombinacji Akcji imiennych i Akcji na okaziciela Elzab dających łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 2.983 (dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

 

6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć bezpośrednio 0,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, czemu odpowiadają 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab. Przedmiotem Wezwania są Akcje na okaziciela Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab oraz Akcje imienne Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 5 (pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

Wzywający zamierza osiągnąć bezpośrednio 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab poprzez zakup nie więcej niż 596 (pięćset dziewięćdziesięciu sześciu) Akcji imiennych Elzab oraz 3 (trzech) Akcji na okaziciela Elzab lub nie więcej niż 2.983 (dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech) Akcji na okaziciela Elzab, lub dowolnej kombinacji Akcji imiennych i Akcji zwykłych Elzab dających łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 2.983 (dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać pośrednio i bezpośrednio 10.746.733 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby tych głosów. W związku z faktem, iż przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 5 (pięciu) głosów na akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, Wzywający, nabywając akcje w ramach Wezwania, będzie kierował się ilością głosów. Głosom tym odpowiada liczba nie więcej niż 596 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji imiennych Elzab oraz 10.743.753 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcje na okaziciela Elzab lub nie więcej niż 10.746.733 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) Akcje na okaziciela Elzab lub dowolna kombinacja Akcji imiennych i Akcji

na okaziciela Elzab (w ramach limitów wskazanych dla każdego rodzaju akcji) dających łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 10.746.733 (dziesięciu milionów siedemset czterdziestu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Akcje Elzab objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 3,40 zł (trzy złote czterdzieści groszy) za jedną akcję. Cena ta jest jednakowa dla wszystkich rodzajów Akcji objętych Wezwaniem.

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena określona w pkt 8 Wezwania nie jest niższa niż przewidziana przez art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie i jest zgodna z warunkami tam przewidzianymi.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Elzab na rynku podstawowym GPW, wynosi 2,91 zł.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, Wzywający nie nabywał akcji Elzab. Nie istnieje żaden podmiot dominujący wobec Wzywającego.

Spółka zależna od Wzywającego – Novitus S.A. w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania nabywała akcje Elzab. Spółka Novitus S.A. w okresie nabywania akcji Elzab nie była spółką zależną od Wzywającego.

Poza wyżej wskazanym podmiotem, żaden inny podmiot zależny od Wzywającego nie nabywał akcji Elzab w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

W związku z brzmieniem art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie cena proponowana w wezwaniu jest równa cenie jaką za akcje Elzab zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania Novitus S.A.

 

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Termin ogłoszenia Wezwania: 20 kwietnia 2011 r.

Termin przyjmowania zapisów: 12 maja 2011 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 26 maja 2011 r. do godziny 15:00

Wzywający nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Wzywający nie pozostaje w stosunku zależności wobec jakiegokolwiek innego podmiotu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Por. pkt. 11

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający nie posiada bezpośrednio akcji Elzab. Wzywający posiada pośrednio poprzez podmiot zależny Novitus S.A. 10.743.750 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) Akcji Elzab uprawniających do wykonywania 65,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, z czego:

• 10.233.478 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) Akcji Elzab uprawniających do wykonywania 62,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, stanowią akcje posiadane bezpośrednio przez Novitus S.A.

• 510.272 (pięćset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) Akcje stanowią akcje własne posiadane przez Elzab uprawniające do wykonywania 3,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie.

Za wyjątkiem Wzywającego (pośrednio), spółki Novitus S.A. i spółki Elzab, żaden inny podmiot należący do grupy kapitałowej Wzywającego nie posiada akcji Elzab.

Spółki Novitus S.A. i Elzab są jedynymi spółkami zależnymi Wzywającego, które posiadają akcje Elzab.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotami zależnymi od Wzywającego zamierza osiągnąć 10.746.733 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, co odpowiada 66,00% ogólnej liczby tych głosów.

W związku z faktem, iż przedmiotem Wezwania są również Akcje imienne Elzab, z których każda daje prawo do wykonywania 5 (pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab, a Wzywający, nabywając Akcje w ramach Wezwania, będzie kierował się ilością głosów, głosom tym odpowiada liczba nie więcej niż 596 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć) Akcji imiennych Elzab oraz 10.743.753 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcje na okaziciela Elzab lub nie więcej niż 10.746.733 (dziesięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) Akcje na okaziciela Elzab lub dowolna kombinacja Akcji imiennych i Akcji na okaziciela Elzab (w ramach limitów wskazanych dla każdego rodzaju akcji) dająca łącznie prawo do wykonywania nie więcej niż 10.746.733 (dziesięciu milionów siedemset czterdziestu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy Elzab.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Por. pkt. 13.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Por. pkt. 14.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje objęte Wezwaniem.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Posiadacze akcji Elzab mogą składać zapisy w odpowiedzi na Wezwanie („Zapisy”) poprzez ich podpisanie i złożenie w wymienionych poniżej Punktach Obsługi Klienta DIBRE („Punkty Obsługi Klienta”) w godzinach ich otwarcia, z zastrzeżeniem, że w dniu 26 maja 2011 r. zapisy będą przyjmowane do godziny 15.00.

Lp. Miasto Ulica Telefon

1 Białystok ul. Warszawska 44/1 (85) 732 51 10

2 Bielsko-Biała Pl. Wolności 7 (33) 813 93 50

3 Bydgoszcz ul. Grodzka 17 (52) 584 31 51

4 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 8 (58) 346 24 25

5 Gdynia ul. Skwer Kościuszki 13 (58) 621 79 21

6 Katowice ul. Powstańców 43 (32) 200 64 85

7 Kraków ul. Augustiańska 15 (12) 618 45 84

8 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6 (81) 532 94 13

9 Łódź Pl. Wolności 3 (42) 272 21 81

10 Olsztyn ul. Piłsudskiego 44A (89) 522 03 41

11 Poznań ul. Półwiejska 42 (61) 856 86 36

12 Rzeszów ul. Sokoła 6 (17) 850 38 09

13 Szczecin Pl. Żołnierza Polskiego 1 B (91) 488 39 82

14 Warszawa ul. Wspólna 47/49 (22) 697 49 00

15 Wrocław ul. Strzegomska 2-4 (71) 370 08 41

19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W trakcie trwania Wezwania, Wzywający nie będzie nabywał akcji Elzab od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Akcje Elzab objęte Zapisami zostaną nabyte przez Wzywającego dopiero po zakończeniu okresu przyjmowania Zapisów. Transakcje nabycia akcji Elzab objętych Zapisami zostaną zawarte trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania Zapisów, tj. w dniu 31 maja 2011 r., natomiast rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia.

20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Elzab.

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Por. pkt. 21

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, że nabywanie Akcji Elzab w Wezwaniu nie jest uzależnione od żadnych warunków prawnych ani nie wymaga uzyskania zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji ani decyzji żadnego organu w tym przedmiocie.

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Celem ogłoszenia Wezwania jest wykonanie obowiązków Wzywającego wynikających z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Wzywający zamierza (z zastrzeżeniem niezmienności warunków rynkowych) kontynuować działalność Elzab w dającej się przewidzieć przyszłości. Wzywający zamierza dążyć do integracji oferty handlowej z ofertą swojej grupy kapitałowej oraz poszukiwać synergii po stronie kosztów operacyjnych działania spółek w grupie.

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Por. pkt. 24

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w sytuacji określonej w art. 77 Ustawy o Ofercie, tj. jeżeli po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji po cenie nie niższej niż określona w pkt. 8 powyżej.

27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1729 z póź. zm.) („Rozporządzenie”).

W przypadku, gdy łączna liczba Akcji imiennych i Akcji na okaziciela objętych zapisami, będzie mniejsza albo równa wskazanej w Wezwaniu, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje imienne i Akcje na okaziciela objęte zapisami. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji imiennych i Akcji na okaziciela objętych zapisami będzie większa od wskazanej w Wezwaniu, Akcje te zostaną nabyte na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w przypadku, gdy liczba głosów z Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie przekroczy liczbę głosów, jaką Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, akcje o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu będą nabywane w takiej liczbie, jaka odpowiada ich procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie akcji objętych zapisami.

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy

Jeżeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, Akcje te będą nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż liczba nabytych akcji spowoduje osiągnięcie 2.983 (dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elzab.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym Wzywającego prowadzonym przez DIBRE w kwocie stanowiącej 100% wartości maksymalnej liczby Akcji Elzab objętych Wezwaniem, czyli liczby 2.983 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy).

W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Niniejszy dokument jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat Wezwania, zasad jego ogłoszenia i przeprowadzenia oraz zasad składania zapisów na sprzedaż Akcji Elzab objętych Wezwaniem.

Akcje objęte Zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Akcji Elzab, na których sprzedaż akcjonariusze ci zamierzają złożyć zapisy („Świadectwo”). Jednocześnie akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania posiadanych Akcji Elzab na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedania tych Akcji na rzecz Wzywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży akcji Elzab powinno zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie akcje Elzab na rachunku inwestora do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo wraz z formularzem zapisu na sprzedaż akcji Elzab, odpowiednim dla danego rodzaju akcji, muszą zostać złożone w jednym z Punktów Obsługi Klienta DIBRE, których lista została przedstawiona w pkt 18.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż akcji Elzab do Punktów Obsługi Klienta DIBRE wskazanych w pkt 18.