Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

NWZA Spółki 15 grudnia 2006 (Raport: 50/2006) 22 / 11 / 2006

Temat: NWZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 15 grudnia 2006 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J i K, w zamian za aport.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J i K.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii J i K oraz wprowadzenia tych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd COMP SA informuje, że:

– zgodnie z 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 7 grudnia do godz. 16.00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji,

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00- 11.45