Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

NWZA – projekty uchwał (Raport: 39/2005) 10.06.2005 10 / 6 / 2005

Temat: NWZA – projekty uchwał

Podstawa prawna: §45 ust. 1 pkt. 3 RO – WZA projekty uchwał

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 21 czerwca 2005 roku, na godzinę 12, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwały, której projekt przedstawiony jest poniżej::

Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §27 ust. 2 Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 72.860 tysięcy złotych (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy),

iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2004 wykazujący stratę netto w kwocie 2.627 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy),

iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.203 tysiące złotych; (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące.),

v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.904 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące )

vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.