NWZA, projekty uchwał (Raport: 24/2005) 25 / 2 / 2005

Temat: NWZA – projekty uchwał

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt. 3 RO – WZA projekty uchwał

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 21 marca 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy #8220;COMP Spółka Akcyjna. Na Zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwały, której projekt przedstawiony jest poniżej:

 

Działając na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

 

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze publicznej subskrypcji, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 5.788.212,50 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100), o kwotę 1.112.500,00 (jeden milion sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 445 000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy), akcji serii I.

3. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i zostaną zaoferowane inwestorom w drodze publicznej subskrypcji.

4. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2005 r.

7. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze publicznej oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

8. Wszystkie akcje serii I zostaną wprowadzone do obrotu publicznego i do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami.

 

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów o submisję usługową lub inwestycyjną.

 

§4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

 

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)i dzieli się na:

(1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000 001 do numeru A 047 500.

(2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 000 001 do numeru B 1.260 000.

(3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000 001 do numeru C 150 527.

(4) usunięto

(5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000 001 do numeru E 210 870—

(6) usunięto

(7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000 001 do numeru G 091 388

(8) 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru H 555 000.

(9) 445 000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych od numeru I 000 001 do numeru I 445 000.

 

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Załącznik:

Opinia Zarządu Spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I ma na celu pozyskanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz rozproszenie własności akcji znajdujących się w obrocie giełdowym.

Jednocześnie, wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii I nie ogranicza możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi również w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close