Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

NWZA, projekty uchwał (Raport: 24/2005) 25 / 2 / 2005

Temat: NWZA – projekty uchwał

Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt. 3 RO – WZA projekty uchwał

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 21 marca 2005 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy #8220;COMP Spółka Akcyjna. Na Zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwały, której projekt przedstawiony jest poniżej:

 

Działając na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

 

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze publicznej subskrypcji, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 5.788.212,50 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 50/100), o kwotę 1.112.500,00 (jeden milion sto dwanaście tysięcy pięćset złotych) do kwoty 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 445 000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy), akcji serii I.

3. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 złotych (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i zostaną zaoferowane inwestorom w drodze publicznej subskrypcji.

4. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.

5. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2005 r.

7. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze publicznej oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

8. Wszystkie akcje serii I zostaną wprowadzone do obrotu publicznego i do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami.

 

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów o submisję usługową lub inwestycyjną.

 

§4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

 

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.900.712,50 złotych (sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy)i dzieli się na:

(1) 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru A 000 001 do numeru A 047 500.

(2) 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru B 000 001 do numeru B 1.260 000.

(3) 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru C 000 001 do numeru C 150 527.

(4) usunięto

(5) 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru E 000 001 do numeru E 210 870—

(6) usunięto

(7) 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru G 000 001 do numeru G 091 388

(8) 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych od numeru H 000 001 do numeru H 555 000.

(9) 445 000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy), akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych od numeru I 000 001 do numeru I 445 000.

 

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Załącznik:

Opinia Zarządu Spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I ma na celu pozyskanie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz rozproszenie własności akcji znajdujących się w obrocie giełdowym.

Jednocześnie, wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji serii I nie ogranicza możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi również w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.