Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)(Raport 13/2020) 1 / 6 / 2020

Temat: Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka
zawarła z mBank S.A. transakcję na rynku wtórnym nabycia celem umorzenia 5.856 (słownie: pięciu tysięcy
ośmiuset pięćdziesięciu sześciu) sztuk obligacji serii I/2015 (oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058)
wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015 roku o wartości nominalnej PLN 700,00 PLN (słownie:
siedemset złotych i 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 4.099.200,00 PLN (słownie: cztery miliony
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i 0/100). Łączna wartość transakcji nabycia obligacji, o której
mowa powyżej, wyniosła 4.197.112,32 PLN (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto
dwanaście złotych i 32/100). Transakcja nabycia obligacji została sfinansowana ze środków pochodzących z
umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz z
bieżących środków własnych Spółki. Transakcja nabycia obligacji zostanie rozliczona w terminie dwóch dni
roboczych od daty złożenia zlecenia. Nabyte przez Spółkę obligacje ulegają umorzeniu zgodnie z art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.).