Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia) (Raport 14/2020) 15 / 6 / 2020

Temat: Nabycie obligacji emitowanych przez Spółkę (w celu umorzenia)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka
zawarła z mBank S.A. transakcję na rynku wtórnym nabycia celem umorzenia 7.869 (słownie: siedmiu tysięcy
ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) sztuk obligacji serii I/2015 (oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058)
wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015 roku o wartości nominalnej PLN 700,00 PLN (słownie:
siedemset złotych i 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 5.508.300,00 PLN (słownie: pięć milionów
pięćset osiem tysięcy trzysta złotych i 0/100). Łączna wartość transakcji nabycia obligacji, o której mowa powyżej,
wyniosła 5.651.673,18 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt
trzy złote i 18/100). Transakcja nabycia obligacji została sfinansowana ze środków pochodzących z umowy
kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz z bieżących
środków własnych Spółki. Transakcja nabycia obligacji zostanie rozliczona w terminie dwóch dni roboczych od
daty złożenia zlecenia. Nabyte przez Spółkę obligacje ulegają umorzeniu zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.).