Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja z Pioneer Pekao Investment Management SA o stanie posiadania akcji Spółki w portfelach zarządzanych w ramach usługi zarządzania portfelami maklerskimi instrumentów finansowych na zlecenie (Raport: 67/2007) 24 / 12 / 2007

Temat: Informacja z Pioneer Pekao Investment Management SA o stanie posiadania akcji spółki w portfelach zarządzanych w ramach usługi zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu 24 grudnia 2007 roku otrzymał następującą informację:

 

Pioneer Pekao Investment Management SA poinformował Spółkę zgodnie z Art. 87 ust. 1 punkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 8,47% całkowitej liczby głosów na WZA Spółki oraz analogicznie 8,47% kapitału akcyjnego łącznie przez podmioty, których portfelami Pioneer Pekao Investment Management SA zarządza w ramach wykonywania usług zarządzania portfelami maklerskimi instrumentów finansowych na zlecenie. Wzrost nastąpił w związku z połączeniem COMP SA z CSS SA oraz wydaniem przez Pioneer Pekao Investment Management SA funduszom akcji COMP Safe Support SA w zamian za akcje CSS SA w dniu 21 grudnia 2007 roku w Warszawie. Przed zaistnieniem tego zdarzenia, łączny stan posiadania akcji COMP SA w portfelach zarządzanych w ww sposób przez Pioneer Pekao Investment Management SA wynosił 164 935 akcji COMP SA, co dawało 4,9% udziału w kapitale zakładowym COMP SA i analogiczny udział w głosach na WZA COMP SA. Po zmianie udziałten wynosi 401 977 akcji COMP Safe Support SA, co stanowi 8,47% kapitału zakładowego COMP Safe Support SA i uprawnia do analogicznego udziału w głosach na WZA Spółki.

 

Zgodnie z zapisami Art. 87 ust. 1 punkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pioneer Pekao Investment Management SA poinformowało Spółkę o tym, że akcjonariuszami posiadającymi łącznie 401 977 akcji Spółki są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA (w zakresie portfeli zarządzanych przez tę firmę).

 

Jednocześnie Spółka otrzymała informację, że Pioneer Pekao Investment Management SA wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, a także w związku z Art. 87 ust. 1 punkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamia o łącznym wzroście stanu posiadania akcji Spółki z 4,9% (analogicznie 4,9% głosów na WZA) do 8,47% (analogicznie 8,47% głosów na WZA) przez fundusze:

1. Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

2. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

3. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty;

4. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Wzrost nastąpił w związku z połączeniem COMP SA z CSS SA oraz wydaniem przez Pioneer Pekao Investment Management SA funduszom akcji COMP Safe Support SA w zamian za akcje CSS SA w dniu 21 grudnia 2007 roku w Warszawie. Przed zaistnieniem tego zdarzenia, łączny stan posiadania akcji COMP SA w portfelach zarządzanych w ww sposób przez Pioneer Pekao Investment Management SA wynosił 164 935 akcji COMP SA, co dawało 4,9% udziału w kapitale zakładowym COMP SA i analogiczny udział w głosach na WZA COMP SA. Po zmianie udziałten wynosi 401 977 akcji COMP Safe Support SA, co stanowi 8,47% kapitału zakładowego COMP Safe Support SA i uprawnia do analogicznego udziału w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z zapisami Art. 87 ust. 1 punkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pioneer Pekao Investment Management SA poinformowało Spółkę o tym, że akcjonariuszami posiadającymi łącznie 401 977 akcji Spółki są wszystkei ww fundusze łącznie. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów Pioneer Pekao Investment Management SA.