Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o wartości planowanego transferu do akcjonariuszy w 2024 r. (Raport 8/2024) 6 / 2 / 2024

Temat: Informacja o wartości planowanego transferu do akcjonariuszy w 2024 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2023 z dnia 29 września 2023 r., 35/2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz 43/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w 2024 r. planuje przeznaczenie na potrzeby transferu do akcjonariuszy kwoty w wysokości co najmniej 33.654.030,00 PLN (trzydziestu trzech milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy trzydziestu złotych i 0/100) poprzez nabycie akcji własnych w oparciu o istniejące upoważnienia walnego zgromadzenia, tj. transfer kwoty stanowiącej równowartość 7,50 PLN (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przypadającej na jedną z 4.487.204 (czterech milionów czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu czterech) akcji, które uczestniczyłyby w potencjalnej dywidendzie za 2023 r.

Jednocześnie, mając na uwadze chęć zapewnienia możliwie szybkiego transferu do akcjonariuszy przy jednoczesnym dopasowaniu terminów i kwot transferu do przepływów finansowych, Zarząd Spółki planuje dokonanie do dnia 18 marca 2024 r. transferu w wysokości połowy całkowitej kwoty przeznaczonej na transfer do akcjonariuszy w 2024 r., tj. 3,75 PLN (trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) na akcję. Wobec powyższego oraz uwzględniając limity liczby akcji, które Spółka może posiadać na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dotychczasowych upoważnień walnego zgromadzenia, Zarząd Spółki planuje w tym terminie nabycie nie więcej niż 117.672 akcji po cenie (zaokrąglonej do złotych) 143,00 (sto czterdzieści trzy) PLN za jedną akcję, tj. przeznaczenie na transfer na rzecz akcjonariuszy nie więcej niż 16.827.096,00 PLN (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i 0/100).

Podstawowe kryteria, jakimi kierował się Zarząd Spółki przy decyzji w jaki sposób zrealizować transfer środków do akcjonariuszy nie uległy zmianie w stosunku do 2023 r. i zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2023 z dnia 31 maja 2023 r.