Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015 (Raport 34/2017) 10 / 8 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z
dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w
dniu 8 sierpnia 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział
Gospodarczy – Rejestr Zastawów zastawu rejestrowego na 5.165.290 akcjach zwykłych, na okaziciela w kapitale
zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu
wynosi 75.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie obligacji serii
I/2015. O zawarciu umowy zastawniczej oraz jej szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym
nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.