Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta (Raport 9/2020/1) 7 / 4 / 2020

Temat: Informacja o planowanym wcześniejszym wykupie obligacji serii I/2017 – korekta
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), informuje, że w nawiązaniu do
Uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji
serii I/2017 (dalej: „Uchwała o wykupie”), w związku z wystąpieniem omyłki w treści w/w uchwały w dniu
dzisiejszym podjął Uchwałę nr 1 w sprawie korekty Uchwały nr 2 Zarządu Comp SA z dn. 6 kwietnia 2020 roku w
zakresie dnia ustalenia praw dla wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 i na jej podstawie
postanowił o korekcie Dnia Ustalenia Praw wskazanego w Uchwale o wykupie, tj. Dniem Ustalenia Praw będzie
dzień 20 kwietnia 2020 r., a nie dzień 21 kwietnia 2020 r. wskazany w Uchwale o wykupie.
W związku z powyższym prawidłowa treść raportu bieżącego nr 9/2020 znajduje się poniżej:
„Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”, „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu
dzisiejszym podjął Uchwałę nr 2 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 na mocy,
której podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich 36.000 obligacji serii I/2017, kod ISIN –
PLCMP0000066, o łącznej wartości nominalnej 14.400.000 złotych, dla których prawa i obowiązki emitenta oraz
obligatariuszy zostały określone m.in. w Warunkach Emisji Obligacji serii I/2017 („Warunki Emisji”), za
pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”).
Wykup nastąpi na podstawie postanowień pkt 12 Warunków Emisji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie
Emitenta) oraz odpowiednich regulacji KDPW. Dniem wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, tj. dniem
wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu, będzie dzień 28 kwietnia 2020 r., który jednocześnie stanowi Dzień
Płatności Odsetek zgodnie z Suplementem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.
Łączna kwota wykupu przypadająca na jedną Obligację wynosić będzie sumę następujących kwot: (i) wartości
nominalnej jednej Obligacji w kwocie 400,00 (czterysta) złotych za jedną Obligację; (ii) kwoty odsetek należnych od
jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (definicja w rozumieniu Warunków Emisji); (iii) kwotę premii za
Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,00 (dwóch) złotych.
Dniem Ustalenia Praw będzie dzień 20 kwietnia 2020 r.
Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji zostanie sfinansowany w kwocie wartości nominalnej każdej Obligacji z
kredytu bankowego udzielonego przez mBank S.A. o którym mowa w raporcie bieżącym z dnia 10.06.2019 r. (nr
23/2019) oraz poprzez zapłatę przez Comp premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta oraz należnych
odsetek od każdej Obligacji.”