Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Emisja Obligacji (Raport: 31/2014) 28 / 7 / 2014

Temat: Emisja Obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki
nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., nr 29/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz nr 30/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie emisji niepublicznej, Spółka wyemitowała 36.000 (trzydzieści sześć
tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie
emisyjnej jednej obligacji równej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł i o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00
(trzydziestu sześciu milionów) zł. Termin wykupu przedmiotowych obligacji przypada na dzień 28 lipca 2017 r., zaś
wypłata odsetek następować będzie półrocznie. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej
równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.