Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2006 (Raport: 20/2006) 23 / 6 / 2006

Temat: Oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2006 r.”

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Działając na podstawie par. 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd COMP SA informuje, że w Spółce stosowane są zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w sposób i w zakresie określonym w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

Zgodnie z treścią tej uchwały Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego w następujący sposób:

 

Zasady ogólne

 

I. Cel spółki

 

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

TAK

Spółka i jej organy w codziennej działalności dokładają wszelkich starań, aby prowadzić efektywną działalność ekonomiczną w interesie wszystkich akcjonariuszy oraz innych podmiotów związanych z interesem Spółki.

 

 

II. Rządy większości i ochrona mniejszości

 

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

TAK

Zarząd I Rada Nadzorcza prowadząc I nadzorując sprawy spółki dbają, aby realizacja uprawnień dominującego akcjonariusza nie prowadziła do naruszenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

 

 

III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

 

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

TAK

Członkowie organów Spółki sprawują swoje funkcje i wykonują przysługujące im prawa i obowiązki z najwyższą starannością i w najlepszej wierze. Podpisując niniejsze oświadczenie członkowie organów Spółki przyjmują do stosowania zasady postępowania wynikające z Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk.

 

 

IV. Kontrola sądowa

 

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

TAK

Organy Spółki nie rozstrzygają spraw, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Wykonując swoje obowiązki rozstrzygają jedynie w sprawach, do których posiadają formalne uprawnienia.

 

 

V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

 

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

TAK

Spółka podejmuje starania o zapewnienie pełnej niezależności zamawianych przez Spółkę badań i ekspertyz. Proces wyboru biegłego rewidenta i innych kluczowych usług doradczych jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

 

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

 

1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

TAK

Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie w siedzibie Spółki, która pozostaje niezmienna od jej założenia, co ma potwierdzenia w statucie Spółki (§21). W przypadku zgłaszania konieczności organizowana Walnych Zgromadzeń w innych miejscach, Zarząd będzie uwzględniał w miarę możliwości technicznych zgłaszane przez akcjonariuszy potrzeby.

 

2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

TAK

Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku.

W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie w formie pisemnej.

 

3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

TAK

Zarząd stosuje zasadę, że walne zgromadzenie zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywa się w terminie wskazanym w żądaniu jego zwołania, z zachowaniem wymogów formalnych oraz uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. W przypadku, gdy jest to z obiektywnych przyczyn nie możliwe, inny termin wyznaczany jest w porozumieniu z żądającymi zwołania walnego zgromadzenia.

 

4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

TAK

Spółka dokłada wszelkich starań w celu nie odwoływania i nie zmieniania ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń. Takie odwołanie możliwe jest jedynie w przypadku zajścia nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia wcześniej okoliczności.

 

5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

TAK

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu spółka dokonuje kontroli tylko wyżej wymienionych dokumentów.

 

6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

TAK

Spółka nie posiada regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie pracuje w oparciu o statut Spółki.

 

7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

TAK

Zasada jest praktykowana przez Spółkę.

 

8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

TAK

Zasada jest praktykowana przez Spółkę.

 

9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

TAK

Zasada jest praktykowana przez Spółkę.

 

10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

TAK

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident – jeśli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na walnych zgromadzeniach, udzielają uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

 

11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

TAK

Organy Spółki nie ograniczają informacji, o które zwraca się w szczególności walne zgromadzenie, ale jednocześnie przestrzegają przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2003 r., nr 183, poz. 1538,), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w spawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r, nr. 209, poz. 1744) oraz innych odnośnych przepisów prawa.

 

12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

TAK

Praktyką Spółki jest efektywne i racjonalne prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. Wszelkie krótkie przerwy mogą być ogłaszane jedynie z przyczyn porządkowych i technicznych w uzasadnionych przypadkach.

 

13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

TAK

 

14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

TAK

 

15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

TAK

Zgodnie z dotychczasową praktyką każdy ze zgłaszających sprzeciw wobec uchwały miał możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu.

 

16. Z uwagi na to, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

TAK

Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Zarząd podejmuje starania, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowane w poszczególnych punktach porządku obrad, formułowane były w sposób jednoznaczny i umożliwiający ich zaskarzenie.

 

17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

TAK

 

 

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

 

18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

TAK

 

19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

TAK

Zgodnie z dotychczasową praktyką akcjonariusze zgłaszają na Walnym Zgromadzeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Kandydatury są zawsze uzasadniane, wraz z przedstawieniem życiorysów kandydatów. Ta praktyka będzie stosowana nadal.

 

20. (Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r.)

 

a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

 

b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki (Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commission Recommendation on strenghtenning the role of non – executive or supervisory directors http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm

)

 

c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

*) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

*) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

*) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

 

d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

NIE

 

21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

TAK

Członkowie Rady Nadzorczej są w szczególności odpowiedzialni za nadzorowanie realizacji strategii Spółki i jej celów długoterminowych. Realizacja tych celów oraz to, czy członkowie Rady Nadzorczej należycie reprezentują interesy Spółki jest przedmiotem oceny Walnego Zgromadzenia.

 

22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

TAK

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.

Statut Spółki wskazuje sprawy, w których decyzje Zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji Rady Nadzorczej.

 

23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

TAK

 

24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

TAK

 

25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

TAK

Przyjętym zwyczajem jest odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki, co ułatwia członkom Zarządu udział w tych posiedzeniach. Członkowie Zarządu są każdorazowo zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego w sposób zapewniający skuteczność zawiadomienia.

 

26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

TAK

 

27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

TAK

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie i jest przedmiotem jego uchwały. Dotychczas wynagrodzenie to nie stanowiło znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. Zamierzeniem jest zachowanie tego stanu w przyszłości. Spółka będzie podawała wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w sprawozdaniach rocznych.

 

28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

*) audytu oraz

*) wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

NIE

Spółka w najbliższym czasie rozważy powołanie takich komitetów. Dotychczas Spółka nie przewidywała operacyjnej potrzeby istnienia takich komitetów.

 

29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

TAK

 

30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

TAK

 

31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

TAK

 

 

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

 

32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

TAK

Zarząd jest odpowiedzialny za sformułowanie strategii Spółki, która podlega ocenie i akceptacji Rady Nadzorczej. Późniejsza realizacja strategii należy do głównych zasad operacyjnych Zarządu.

 

33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

TAK

Zarząd Spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje, jeśli zachodzi taka potrzeba dodatkowo pozyskując i wykorzystując niezależne ekspertyzy.

Członkowie Zarządu działają wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z należytą starannością, co podlega ocenie Rady Nadzorczej.

 

34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

TAK

Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, jest cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane są na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.

 

35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

TAK

Składając niniejsze oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę Dobrych praktyk #8230; członkowie Zarządu zobowiązują się tym samym także do ich osobistego stosowania w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę.

 

36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

TAK

 

37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

TAK

 

38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

TAK

Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza stosuje w toku ustalania wynagrodzeń zasady przejrzystości procedur, oraz związania ich wysokości z zakresem odpowiedzialności. Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę aktualnie istniejące warunki rynkowe, w tym wynagrodzenie zarządów w porównywalnych spółkach w zakresie, w jakim posiada dostęp do tego rodzaju informacji.

 

39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

TAK

Spółka będzie ujawniała wynagrodzenie członków Zarządu w raportach rocznych i jeśli wynagrodzenia będą się znacząco różniły zamieści odpowiednie wyjaśnienie.

 

40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

TAK

 

 

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

 

41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

TAK

Wybór biegłego rewidenta leży w kompetencjach Rady Nadzorczej, która stosuje zasadę niezależności i bezstronności.

 

42. W celu zapewnienia niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

TAK

 

43. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

NIE

Spółka umieści informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem w raporcie rocznym. Spółka również poinformuje akcjonariuszy o fakcie wyboru biegłego rewidenta wypełniając obowiązki informacyjne §5 pkt 19 i 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w spawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zgodnie z deklaracją złożoną w pkt 28 Dobrych praktyk #8230; Spółka rozważy wprowadzenie zapisów dotyczących komitetu audytu do regulaminu Rady Nadzorczej.

 

44. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

TAK

Spółka przestrzega zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba będąca biegłym rewidentem w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

 

45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

TAK

Zarząd deklaruje, że w przypadku takiej transakcji, dołoży wszelkich starań, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

 

46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.

TAK

Wszystkie istotne i jawne w świetle obowiązujących przepisów dokumenty i regulaminy dostępne są w siedzibie Spółki na każde żądanie. W najbliższym czasie zostaną również wszystkie \udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych Spółki.

 

47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.

TAK

Spółka posiada w swojej strukturze organizacyjnej dział marketingu odpowiedzialny za operacyjną współpracę z mediami. Spółka współpracuje również w tym zakresie z agencjami public relations. Odpowiednie umowy definiujące zakres współpracy akceptowane są przez Zarząd Spółki. Spółka wypełnia z należytą starannością obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w spawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.

TAK