Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

COMP i ELZAB przedstawiają plan połączenia, COMP deklaruje dalsze zwiększenie transferu do Akcjonariuszy 29 / 9 / 2023

29 września COMP i ELZAB przedstawiły projekt planu połączenia. Połączenie przyniesie wymierne korzyści finansowe i organizacyjne. Jest naturalną konsekwencją reorganizacji w Grupie COMP przeprowadzonej w 2022 r. oraz wpisuje się w strategię COMP 2025 Next Generation.

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB S.A. jako spółki przejmowanej na COMP S.A. jako spółki przejmującej. Akcjonariusze ELZAB otrzymają akcje COMP w zamian za akcje ELZAB. Parytet wymiany na potrzeby połączenia został określony na bazie średniego kursu obu spółek ważonego obrotami (VWAP) za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego dotyczącego planowanego połączenia, tj. 29 września 2023 r.

COMP podtrzymuje cele strategii COMP 2025 Next Generation bez zmian, tj.: skonsolidowanego wyniku EBITDA minimum 95 mln zł w bieżącym roku oraz dalszy założony wzrost (ok. 20%) do 115 mln zł w przyszłym roku. COMP potwierdza wysoką generację gotówki w bieżącym roku, co umożliwia zwiększenie transferu do Akcjonariuszy: w 2024 r. redystrybucja na akcję ma wynieść minimum 7,5 zł – w formie skupu akcji własnych (wobec transferu 6,5 zł na akcję w 2023 r. i 3,5 zł na akcję w 2022 r.). Poziom zadłużenia netto Spółki przestaje być strategicznie istotny.

Komentarz Roberta Tomaszewskiego, Prezesa Zarządu COMP S.A.
Wyniki finansowe Grupy COMP za pierwsze półrocze 2023 oraz cele finansowe na kolejne okresy potwierdzają skuteczność realizowanej strategii, a nasze założenia i zamierzenia strategiczne pozostają niezmienione. Jesteśmy przekonani, że osiągniemy założone cele finansowe COMP 2025 Next Generation.

Wdrażanie strategii dotyczącej poprawy efektywności działania naszej Grupy również przynosi już widoczne efekty. Dzięki przeprowadzonej w 2022 r. restrukturyzacji produkcji, w bieżącym roku ograniczymy koszty operacyjne o co najmniej 10 mln zł. Już dziś, w porównaniu do innych dużych spółek IT, nasz wskaźnik przychodów w przeliczeniu na etat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, wliczając w to również wynagrodzenie w formie zatrudnienia B2B. Następnym krokiem, który umożliwi osiągnięcie kolejnych efektów oszczędnościowych, równie ważnym jak restrukturyzacja produkcji, jest planowane połączenie COMP ze spółką zależną ELZAB.

Kluczowe korzyści wynikające z połączenia to usprawnienie zarządzania biznesem, oszczędności w kosztach ogólnych funkcjonowania jako osobne spółki, w tym o giełdowym statusie (Zarząd, Rada Nadzorcza, część back-office, łącznie co najmniej 3-4 mln zł rocznie), a z punktu widzenia akcjonariuszy Elzab mniejsze ryzyko działalności ze względu na dołączenie do spółki o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Połączenie to naturalny ruch po przeniesieniu produkcji elektronicznej w jedno miejsce.

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB S.A. jako spółki przejmowanej na COMP S.A. jako spółki przejmującej. Akcjonariusze ELZAB otrzymają akcje COMP w zamian za akcje ELZAB. Parytet wymiany na potrzeby połączenia został określony zgodnie z najczęściej stosowaną praktyką rynkową, czyli na bazie średniego kursu obu spółek ważonego obrotami (VWAP) za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu bieżącego dotyczącego planowanego połączenia, tj. 29 września 2023 r.

Dzięki poprawie efektywności związanej z oszczędnościami strukturalnymi, wzrostowi wyników operacyjnych oraz zwiększonym przepływom operacyjnym, jak również innym korzystnym czynnikom, możliwe będzie dalsze zwiększenie transferu do Akcjonariuszy w 2024 roku. Redystrybucja do Akcjonariuszy będzie prowadzona przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia na obecnym, bezpiecznym poziomie.

Na 2024 r. Zarząd planuje transfer do akcjonariuszy na poziomie minimum 7,5 zł na jedną akcję, w porównaniu do kwoty 6,5 zł na jedną akcję założonej do realizacji w całym 2023 roku. Transfery do akcjonariuszy zostaną dokonane poprzez wykorzystanie upoważnienia od WZ Spółki do skupu akcji własnych do końca 2024 roku. Na taką politykę redystrybucji pozwala osiągnięty w tym roku korzystny poziom zadłużenia w relacji do zysku EBITDA. Generalnie spodziewamy się dalszego spadku zadłużenia netto, a ewentualne wzrosty w momentach zwiększonej realizacji biznesu będą miały charakter krótkookresowy.

Akcjonariusze połączonych spółek będą mieli ekspozycję na atrakcyjne i wzrostowe segmenty rynku IT oraz Retail, w bardziej efektywnej strukturze korporacyjnej.

newsletter_grafiki_1610 (1920×1200 px) newsletter_grafiki_1610 (1920×1200 px)